VivoMega

2020 har vært et spennende år for GC Rieber VivoMega. I likhet med de fleste andre internasjonale virksomheter satt Covid-19 en brå stopp for vår reisevirksomhet. Dette har ført til at vi på kort tid har måttet omstille oss og finne andre arenaer for å møte våre kunder. Arrangering av webinarer, opprettelse av nye nettsider og deltakelse på digitale messer, er eksempler på hvordan vi har snudd oss rundt og økt både vår digitale kompetanse og tilstedeværelse.

Til tross for logistiske utfordringer har vi levert våre produkter over hele verden og 2020 endte som et veldig godt år for GC Rieber VivoMega. Samlet fikk vi en positiv topplinjevekst med noe drahjelp av en svak krone og en sterk bunnlinje.

2020 har også vært et år med strategiske endringer. Et viktig område for oss har vært økt fokus på helse-biotech og enda mer høykonsentrerte produkter. Som et ledd i denne prosessen byttet selskapet i november navn fra GC Rieber Oils til GC Rieber VivoMega. Denne navneendringen er også en tydeliggjøring av at selskapet ikke har noen kobling til olje- og gassindustrien.

Generell markedsbeskrivelse

GC Rieber VivoMega er en ledende produsent av omega-3-konsentratingredienser til et globalt marked. Den globale paraplyorganisasjonen for omega-3 (GOED) anslår den totale årlige verdien av dette markedet til NOK 12 milliarder.

De siste årene har markedet for konsentratingredienser hatt en årlig vekst i verdi på omkring 11 %, mens samlet vekst i verdi for omega-3 ingredienser har ligget på 9 %. GOED forventer at veksten vil fortsette på linje med tidligere år.  

USA er det største markedet for omega-3-konsentrater og representerer en tredjedel av totalmarkedet målt i verdi. Europa er nest størst med en andel på 19 %, etterfulgt av Kina med 18 %. Selv om konsentratingrediensene fortsatt kun står for 19 % av samlet volum, utgjør de likevel hele 38 % av verdien av det totale omega-3- markedet. Dette er en refleksjon av at konsentrater er høyverdige produkter, og at produksjon av konsentratingredienser er et avansert håndverk basert på høyteknologiske prosesser.

 

Vi ser at det fremdeles er en trend med forflytting av salgsvolum fra raffinerte oljer til konsentrater. Sluttbrukernes preferanse for færre og mindre kapsler er en viktig driver for våre produkter, hvor konsentrater også lett lar seg kombinere med andre vitaminer i samme enhet. Veksten fremover forventes å fortsette i kosttilskuddsmarkedet. I tillegg forventes det vekst i det farmasøytiske markedet. I følge GOED pågår det mer enn 70 kliniske studier i pre-klinisk og fase 1 – 3 som antas å drive veksten fremover.

Omega-3-markedet er fortsatt preget av høy konkurranse. Den sterkeste konkurransen oppleves på mer lavverdige og lavkonsentrerte produkter. Markedet for høykonsentrerte oljer er derimot preget av færre aktører, noe som gir et annet konkurransebilde. Konkurrentene består derfor hovedsakelig av større internasjonale kjemikonsern og mindre norske aktører hvor flere er tilknyttet den marine klyngen i Møre og Romsdal. Konkurrenter som er etablert av råvareleverandører i Sør-Amerika har fortsatt ikke lyktes. Nærhet til råvarer er i seg selv ikke en stor nok fordel for å lykkes i markedet.  

Et viktig område for oss har vært økt fokus på helse-biotech og enda mer høykonsentrerte produkter. Som et ledd i denne prosessen byttet selskapet i november navn fra GC Rieber Oils til GC Rieber VivoMega.

Markedsutvikling

Det siste året har vi opplevd en forflytning av omsetning fra Australia til Nord Amerika og Asia.  

Det europeiske markedet har de siste årene hatt en tilnærmet flat vekst. Til tross for dette har GC Rieber VivoMega opplevd god etterspørsel. Salgsvolumet i Europa har vært høyere enn foregående år grunnet salg i nye geografiske markeder.

I Asia har vi opplevd nok et år med sterk omsetningsvekst. Dette er i tråd med den internasjonale utviklingen som viser at det asiatiske markedet har hatt en betydelig vekst de siste årene.

Nord-Amerika er vårt største EE-marked (etylester). Her ses en trend med økt etterspørsel etter andre former for omega-3 produkter. Dette dreier seg om produkter hvor selskapet allerede har en god posisjon sammen med ny distributør. Markedet er i all hovedsak dominert av store kunder som bestiller årlige volum basert på anbudsprosesser. Mens det nord-amerikanske markedet tidligere har vært dominert av USA, har vi det siste året sett en økning i ordrer fra Canada. Vi ser også en økning i andel high-end-produkter som selges til Nord-Amerika. 

 

Innovasjon og ekspansjon

Innovasjonsarbeidet for å skape lønnsomme og bærekraftige løsninger har fått ytterligere forsterket fart og fokus i året som har gått. FoU-avdelingen har en fremtredende rolle for å drive dette arbeidet gjennom tverrfaglige grupper i samarbeid med produksjons- og salgsavdelingen. Pilotanlegg og laboratoriet er sentrale verktøy i produkt- og prosessinnovasjoner. Selskapets organisasjon, kultur og kompetanse gir hurtighet i fasene fra idé til et industrialisert produkt. For å sikre bærekraft i alle ledd har det i 2020 blitt etablert en CSR-gruppe med representanter fra de ulike avdelingene. 

Vårt fremste fokus i 2020 for å sikre videre lønnsom vekst har vært utviklingsarbeid knyttet til to nye avanserte teknologiske prosesser på konsentratfabrikken. Prosessene har tilført oss ytterligere bredde, fleksibilitet og skala som gir oss forsterket konkurransekraft.

Innovasjon Norge har i løpet av året tilbudt å støtte selskapets videre teknologiutvikling for å oppnå enda høyere konsentrerte omega-3 produkter. Prosjektet samsvarer godt med selskapets klare strategi om å være posisjonert innenfor høykonsentrater.

Som et ledd i vårt arbeid med bærekraftmål nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», har vi i 2020 investert i en tankpark med varmepumper som gjenvinner energi fra kjølevann. Denne oppvarmingsmetoden reduserer brenselforbruk, utslipp til luft og ferskvannsforbruk i forhold til tradisjonelle former for oppvarming.

Som et ledd i vårt arbeid med bærekraftmål nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», har vi i 2020 investert i en tankpark med varmepumper som gjenvinner energi fra kjølevann.

GC Rieber Distribution

GC Rieber Distribution AS, partnerskapet med det peruanske fiskerikonsernet Hayduk, har blitt styrket ytterligere i året som har gått. Dette har i 2020 utløst ytterligere tiltak på flere av fabrikkene til Hayduk der fiskeoljekvaliteten er forbedret. Antall salg og volum har økt sammenlignet med tidligere år. Veksten er forventet å fortsette i 2021, og selskapet sin kapitalbase er tilpasset forventet etterspørselsvekst. 

/ FAKTA GC RIEBER VIVOMEGA

  • GC Rieber VivoMega er en ledende leverandør av høykonsentrerte omega-3 oljer til produksjon av ferdigvarer.

  • Produktserien VivoMegaTM tilbyr et rikt utvalg av EPA og DHA konsentrater, med blant annet noen av de høyest konsentrerte omega-3 oljene som finnes på markedet.
     
  • Konsentratene blir levert til kunder over hele verden. 

/ NØKKELTALL

 (MNOK)

Driftsinntekter 371
Driftsresultat 72
Resultat før skatt 68
Totalkapital 529
Antall ansatte 73

Jan Roger Bjerkestrand, CEO
GC Rieber VivoMega

Toppfoto: Thomas Morel / AG&
Profilbilde: Camilla Waage Helmersberg / C Foto