Shipping

GC Rieber Shipping har lagt bak seg et år med store endringer. Året begynte med optimisme, hvor ratenivået og aktiviteten i markedene fortsatte å ta seg opp etter bunnivåene i kjølvannet av oljekrisen. I 2019 hadde antallet skip driftet av selskapet økt for første gang på flere år, og selskapet hadde tro på et vedvarende høyere aktivitetsnivå og økt lønnsomhet. Så kom Covid-19-pandemien og verden stengte ned.

Til tross for svært krevende rammevilkår leverte GC Rieber Shipping god operasjonell drift i 2020. Resultatene bærer likevel preg av betydelige nedskrivinger av skipsverdier gjennom året. Dette er en følge av dramatiske endringer i markedsutsikter og verdensøkonomien generelt. Selskapet solgte i 2020 skipet Polar King og har også inngått en ny avtale med långiverne om ytterligere avdragsutsettelser for sine lånefasiliteter.

For å tilpasse seg endringene i rammevilkår har selskapet satt en ny strategisk retning med fokus på å eie skip og å utvikle lønnsomme og bærekraftige maritime prosjekter. Som følge av dette ble all maritim drift overført fra hovedkontoret i Bergen til en ekstern part høsten 2020.

For GC Rieber Shipping har 2020 handlet om å håndtere store endringer og å legge grunnlaget for videre utvikling av selskapet.

Overordnet markedsutvikling

Sysselsettingen av offshoreskip er fremdeles preget av overkapasitet som følge av lavere investeringer innenfor offshore olje og gass. Utviklingen i oljepris, som har vist høy volatilitet de senere årene, er den viktigste driveren for oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter og påvirker dermed etterspørselen og ratene for offshoreskip. Ved inngangen til 2020 observerte man økende aktivitet innen seismikk, et markedssegment som historisk ligger i forkant av olje- og gassyklusen. Covid-19-pandemien og det relaterte fallet i oljepris gjorde imidlertid at denne utviklingen snudde fra mars 2020 og utover. GC Rieber Shipping tapte ingen kontrakter som følge av pandemien, men den førte til operasjonelle utfordringer og økte kostnader.  

 

Markedet innen fornybar energi offshore er i sterk vekst. Det medfører at subseafartøy som tradisjonelt har jobbet innen olje og gass nå har flere muligheter innen fornybar energi, spesielt innen offshore vind. Ratenivået i offshore vind er likevel ikke bærekraftig på de kapitalkostnader som offshoreflåten bærer. Det forventes at markedssituasjonen innenfor Subsea & Renewables bedres noe i 2021 sammenlignet med 2020. Innen seismikk forventes aktiviteten å være stabil i 2021 og øke gradvis fra 2022 og utover.

GC Rieber Shipping jobber kontinuerlig med å tilpasse driften av skip til et konkurransedyktig kostnadsnivå, og samtidig sikre god og sikker drift av skipene. Utvikling av skipene i tråd med markedsutviklingen er og forblir et viktig fokusområde for selskapet.

Strategiske veivalg

Fra å være fokusert på oljerelatert virksomhet har GC Rieber Shipping de senere årene dreid kjerneaktiviteten i retning av fornybar energi til havs. En vesentlig andel av driftsinntektene kommer fra arbeid med fornybar energi, herunder offshore vind. Dette støtter oppunder selskapets ønske om å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Selskapets resultater og verdiutvikling er imidlertid fortsatt tett knyttet til lete- og utbyggingsaktiviteten innen offshore olje- og gass, noe selskapet på sikt ønsker å redusere sin eksponering mot.  

Med dette pekte GC Rieber Shipping ut en ny strategisk retning, hvor fokus er å eie skip og å utvikle lønnsomme og bærekraftige maritime prosjekter

Våren 2020 terminerte Shearwater GeoServices (Shearwater), ship-management avtalen med GC Rieber Shipping for maritim drift av fire av deres høykapasitets seismikkskip. Deretter inngikk GC Rieber Shipping en avtale med OSM Maritime Group (OSM) om overføring av alle tekniske, mannskaps- og støttefunksjoner fra selskapets hovedkontor i Bergen til OSM. Dette inkluderte maritim drift av tre egne og tre eksternt eide skip. Den gjennomførte virksomhetsoverdragelsen markerte et tydelig skifte i GC Rieber Shippings profil, og satte punktum for en lang historie med å levere høykvalitets maritim drift til sine kunder.

Med dette pekte GC Rieber Shipping ut en ny strategisk retning, hvor fokus er å eie skip og å utvikle lønnsomme og bærekraftige maritime prosjekter. Selskapets prosjektavdeling har omfattende kompetanse innen marin arkitektteknikk samt prosjektledelse av nybygg. Vi har også en lang historie med å gjøre komplekse prosjekter om til høykvalitets fartøy. Ved å bygge på selskapets sterke arv med å håndtere komplekse kundekrav og teknologier er GC Rieber Shipping unikt posisjonert til å utvikle skreddersydde, innovative og bærekraftige løsninger for kunder over hele verden.

Subsea & Renewables

GC Rieber Shipping sin flåte innenfor Subsea & Renewables har bestått av tre skip, men etter salg av Polar King i august 2020 og Polar Queen i mars 2021 består nå dette segmentet kun av konstruksjonsskipet Polar Onyx.

Polar King var på en langtidskontrakt for Nexans fra januar 2017 og frem til skipet ble solgt i august 2020. Skipet jobbet med kabelleggingsprosjekter i Nordsjøen, Middelhavet og Canada. Polar Queen var på en femmånederskontrakt fra april til september 2020, og deretter to kortere kontrakter. Skipet har operert som hotellskip for teknikere som arbeider på vindturbiner og plattformer offshore.

 

Polar Onyx har vært på langtidskontrakt med DeepOcean siden tidlig 2018, hvor oppgavene inkluderer vedlikehold og installasjon av subsea-strukturer på Jubilee- og TEN-feltene i Ghana. Kontrakten løper til mai 2021. Videre er det nylig inngått en 3 måneders kontrakt fra juli 2021 for en ny kunde for operasjon i Nordsjøen.  

Vi har også en lang historie med å gjøre komplekse prosjekter om til høykvalitets fartøy.

Marin seismikk

GC Rieber Shipping eier 17 % i Shearwater GeoServices, en verdensledende global fullservicetilbyder av marine geofysiske tjenester med 800 ansatte og en flåte på 20 seismikkskip.

Shearwater har fått flere nye kontrakter i 2020, men Covid-19 har hatt vesentlig innvirkning også på markedene for marin seismikk. I januar 2020 inngikk Shearwater en strategisk avtale med CGG. Avtalen omfattet kjøp av fem høykapasitets seismikkskip, inkludert en femårig avtale om kjøp av seismikktjenester, samt refinansiering av majoriteten av selskapets utestående gjeld i fjerde kvartal 2020. Som følge av dette er selskapet godt posisjonert for å ta del i et forventet tilbakevendende marked.

Is/support

GC Rieber Shipping har eierskap i tre skip innen is/support segmentet. Isbryteren Polar Pevek og crewbåtene Polar Piltun og Polar Baikal eies gjennom ulike 50/50 joint ventures med eksterne partnere. Fartøyene opereres av selskapets russiske driftsselskap, OOO Polarus i Yuzhno-Sakhalinsk, Russland.

Polar Pevek opererer på oljeterminalen De-Kastri for Exxon Neftegas Ltd. Kontrakten ble forlenget med to år i 2020 frem til høsten 2023. Polar Piltun er på kontrakt til Sakhalin Energy Investment Company (SEIC) og frakter personell til oljerigger på Sakhalin feltet. Kontrakten ble nylig forlenget med ett år, frem til slutten av 2021. Polar Baikal fullførte kontrakten sin med SEIC i 2020 og er per i dag ikke i arbeid.  

 

Innovasjon og bærekraft

Markedet for offshore vind er i hurtig utvikling og fokuset på innovasjon er økende. Som en del av GC Rieber Shippings strategi, har selskapet utviklet flere design rettet mot vedlikehold og kommisjonering av offshore vindmøller. Selskapet har også utviklet ytterlige konsepter innen segmentet som går utover de tradisjonelle løsningene. GC Rieber Shipping anser dette som spennende muligheter med et godt markedspotensial. Konkret søker GC Rieber Shipping å utvikle innovative skipsløsninger med bærekraftig profil, med målsetning om å vesentlig redusere klimaavtrykket gjennom hele skipets levetid.

 

 

GC Rieber Shipping har kontinuerlig fokus på bærekraft i sin daglige drift, det vises til GC Rieber Shippings egen årsrapport på www.gcrieber-shipping.com for en nærmere beskrivelse av dette arbeidet.

/ FAKTA GC RIEBER SHIPPING

  • Offshore / shippingselskap med eierskap i spesialskip innenfor segmentene subsea/fornybar og is/support.
  • Prosjekthus med fokus på utvikling av bærekraftige marine prosjekter.
  • 17 % eierandel i Shearwater GeoServices, en verdensledende global tilbyder av marine geofysiske tjenester.
  • Selskapet har hovedkontor i Bergen og er notert på Oslo Børs med ticker RISH.

/ NØKKELTALL

 (MNOK)

Driftsinntekter 234
Driftsresultat -463
Resultat før skatt -495
Totalkapital 2 120
Antall ansatte 8

 

 

Einar Ytredal, CEO
GC Rieber Shipping

Toppfoto: iStock
Profilbilde: Camilla Waage Helmersberg / C Foto