Salt

GC Rieber Salts virksomhet spenner vidt. Veisalt er et av våre hovedsegmenter. På glatt føre skaper veisalt friksjon og er derved et effektivt redskap for å forebygge ulykker og unngå at liv går tapt. I tørre perioder kan veisalt også benyttes for å redusere forekomsten av luftforurensende svevestøv.

Vi leverer også salt til fiskerinæringen, næringsmiddelindustrien og landbruket. Gjennom våre leveranser i disse markedene er vi med på å skape stabile matforsyningskjeder. Sist men ikke minst bidrar vi til å trygge og effektivisere energiforsyningen ved spesialprodukter til oljeindustrien.

Våre markeder er avhengige av snø om vinteren, sol om sommeren og godt fiske. Det er store variasjoner både fra år til år og innen hver sesong. Mens variasjonene innen en enkelt sektor isolert sett kan være store, viser historien at totalbildet holder seg relativt stabilt. På denne måten fører vår forretningsmodell til en naturlig risikospredning.

2020 har vært et spesielt år for GC Rieber Salt. Vinteren uteble både i Norge og Danmark, noe som førte til lav omsetning av veisalt og påvirket resultatet negativt. På den andre siden har vi vært heldige. Saltbransjen har i liten grad vært preget av den pågående pandemien og økt innenlands matproduksjon har ført til at etterspørselen av salt til norsk næringsmiddelindustri har økt.

I året som har gått har vi aktivt arbeidet med å videreutvikle GC Rieber Salt i henhold til vår overordnede strategi. Som et ledd i dette har vi blant annet opprettet et datterselskap i Sverige med spesielt fokus på sirkulære salter.

Et annet høydepunkt har vært selskapets oppkjøp av Azelis Denmark sin veisaltforretning som inkluderte varemerket Stradasalt. Stradasalt som er en kjent merkevare i Danmark, ble lansert i Norge høsten 2020.

Veivedlikehold

Veinettet i Norge og resten av Norden er under stadig utbygging. I tillegg stilles det strenge krav til veisikkerhet og reduksjon av ulykkesfrekvensen. Når dette settes i sammenheng med klimaendringene vi opplever, med lengre perioder med temperaturer rundt null, øker utfordringene med å holde fortauer, sykkelstier og veibanen fri for snø og is. Salt spiller en viktig rolle i denne prosessen, noe som vil gjenspeiles i etterspørselen etter veisalt.

 

 

Et annet perspektiv med hensyn til klimaendringer er den store variasjonen fra år til år. Det vil komme både  «grønne vintre» og år med ekstra mye snø og is. 2020 traff nok bunnen av denne kurven både hva angår Norge og Danmark.

Svevestøv er en tiltagende utfordring i flere byer og det er økende etterspørsel etter produktet magnesiumklorid brukt til støvdemping. Magnesiumklorid benyttes ofte fra slutten av vintersesongen og frem til sommeren.

 

I året som har gått har vi aktivt arbeidet med å videreutvikle GC Rieber Salt i henhold til vår overordnede strategi. Som et ledd i dette har vi blant annet opprettet et datterselskap i Sverige med spesielt fokus på sirkulære salter.

Fisk

Salg av salt til fiskerisektoren har alltid vært viktig for oss. Det har også tradisjonelt vært en sektor med gode volumer. Kvalitet i alle ledd er viktig for videreforedling av produkter til våre kunders kunder.

Fiskerinæringen er nok det av våre kundesegmenter som i størst grad har vært påvirket av pandemien. Spesielt har 2020 vært et utfordrende år for klippfiskmarkedet, hvor samlet verdi av eksporten sank med 10 % sammenlignet med 2019. Hovedårsaken til fallet er at Brasil har vært hardt rammet av Covid-19 samtidig som lav oljepris har ført til en svekkelse av brasiliansk real mot dollar. I tillegg har det andre store klippfiskmarkedet, Portugal, vært preget av nedstengte restauranter.

Markedet for saltfisk har derimot hatt et stabilt år med vekst i både eksportvolum og verdi sammenlignet med et svakt 2019.

Næringsmidler

GC Rieber Salt er en ledende leverandør av salter til næringsmiddelindustrien. Markedet er krevende med strenge krav til både kvalitet og dokumentasjon 

Covid-19 har igjen satt spørsmålet om norsk selvforsyning på agendaen. I tillegg har usikkerhet rundt matvaretilgang og endrede levevaner under pandemien påvirket forbrukernes kjøpsvaner. Dette har ført til en generelt høyere etterspørsel fra norske næringsmiddelprodusenter i 2020.  

Bærekraft og innovasjon

Et tapt liv er ett for mye. I Norge har vi en nullvisjon for tap av liv på veiene. For å nå denne visjonen er vi avhengige av gode forebyggende tiltak. Per i dag er riktig bruk av salt både den mest skånsomme og den mest økonomiske måten å forebygge ulykker på glatt føre.  

Å kunne levere salt på kort varsel, i riktige volum, der det trengs, er vår måte å bidra til denne visjonen. Ingen mennesker skal få redusert sin livskvalitet fordi våre kunder ikke kan gjøre jobben sin. Dette målet deler vi med FN, som under bærekraftmål nr. 3 «God helse og livskvalitet» hadde som mål å halvere antall dødsulykker i trafikken innen 2020, et mål de fremdeles jobber for å nå. 

«Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok» heter det i GC Riebers leveregel nr. 10. Som leverandør av salter ser vi det som vår oppgave å sikre en god balanse mellom veisikkerhet samtidig som vi forhindrer overforbruk. Vi arbeider kontinuerlig med å begrense miljøbelastningen fra vår virksomhet, både direkte og i verdikjeden.

I dag deltar vi i en rekke forskningsprosjekter for å avdekke alternative metoder og produkter til de vi fører i dag. I tillegg arbeider vi aktivt med reduksjon av Co2 utslipp i verdikjeden, utvikling av nye, miljøvennlige former for emballasje og sirkulærøkonomi. Et eksempel på dette var inngåelsen av en avtale med Ragn-Sells Treatment og Detox AB for distribusjon av selskapets salter som er utvunnet av flyveaske fra søppel.

Flere av våre innovasjonsprosjekter har skutt fart i 2020 og vi gleder oss til å se utviklingen i årene fremover.

 

I Norge har vi en nullvisjon for tap av liv på veiene. For å nå denne visjonen er vi avhengig av gode forebyggende tiltak.

/ FAKTA GC RIEBER SALT

 

  • GC Rieber Salt leverer et bredt spekter av salter og mineraler over hele Norden.

  • Selskapet er leverandør av produkter og tjenesteløsninger til industrielle markeder innen fiskeri, næringsmiddel, landbruk, veivedlikehold og oljeindustri.

/ NØKKELTALL

 (MNOK)

Driftsinntekter 545
Driftsresultat 10
Resultat før skatt 3
Totalkapital 424
Antall ansatte 60

Steffen Richardsen, Adm.dir.
GC Rieber Salt

Toppfoto: iStock
Profilbilde: Camilla Waage Helmersberg / C Foto