Note 7
- Immaterielle eiendeler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Rettigheter / programvare Goodwill Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 34 589 40 807 75 395
Tilgang i året 1 654 0 1 654
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 36 243 40 807 77 049
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 25 294 25 519 50 812
Årets ordinære avskrivninger 6 199 6 992 13 191
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 31 493 32 511 64 004
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 4 750 8 297 13 047
Avskrivningsmetode lineær lineær
Økonomisk levetid 5-10 år 5 år

Balanseførte rettigheter/programvare pr. 31.12.2020 relaterer seg i det vesentligste til konsernets ERP-system, og til rettigheter i datterselskapet GC Rieber VivoMega AS.

Balanseført goodwill ved utgangen av året gjelder i sin helhet oppkjøp av datterselskapet Saltkaup ehf i 2017. Goodwill ble beregnet til 43 713 på oppkjøpstidspunktet og avskrives over forventet levetid på fem år.

Øvrig goodwill i konsernet er fullt avskrevet pr. 31.12.2020.