Note 6
- Varige driftsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Tomter/ grunnareal Bygninger/ fast eiendom Maskiner/ anlegg Skip/ kontrakter Driftsløsøre/ inventar Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 524 128 2 084 215 672 815 2 716 165 152 988 6 150 310
Tilgang i året 3 140 189 745 26 588 0 14 124 233 596
Avgang til anskaffelseskost 0 0 -14 836 -744 824 -843 -760 504
Årets endring i omregningsdifferanser 0 6 381 1 411 -41 268 5 192 -28 284
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 527 267 2 280 341 685 978 1 930 072 171 460 5 595 118
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 49 087 831 056 338 067 1 026 924 90 281 2 335 416
Akk. avskrivning på årets solgte driftsmidler 0 0 -13 469 -463 388 -808 -477 665
Årets ordinære avskrivninger 0 79 677 33 177 96 254 16 048 225 156
Årets nedskrivninger -15 950 0 0 459 085 0 443 135
Årets endring i omregningsdifferanser 0 4 989 4 084 -88 045 6 260 -72 712
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 33 137 915 722 361 859 1 030 832 111 781 2 453 331
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 494 130 1 364 618 324 120 899 240 59 679 3 141 787
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 25 - 50 år 3 - 20 år 3 - 25 år 3 - 15 år

Alle skip har bokførte verdier i USD som i konsernregnskapet regnes om til NOK med balansedagens kurs. Kursendring gir omregningseffekt som føres mot egenkapitalen. Akkumulerte omregningsdifferanser inngår i beløpene over.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019
Årets ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 225 156 231 414
Årets ordinære avskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 13 191 14 859
1 Sum ordinære avskrivninger 238 348 246 274
Årets nedskrivninger på varige driftsmidler 443 135 2 372
Årets nedskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 0 0
1 Sum nedskrivninger 443 135 2 372

Årets reversering av nedskrivninger utgjør 15 950 og relaterer seg til et tomteområde i Bergen. Det er foretatt nedskrivning på skip på til sammen 459 085.

Det foreligger pr. 31.12.2020 ingen øvrige indikasjoner på verdifall på konsernets varige driftsmidler.