Note 26
- Godtgjørelse til adm. dir., styre og revisor

For informasjon om godtgjørelse til adm. dir. i morselskapet, henvises det til note 15 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.

For samtlige selskap i konsernet er det utbetalt 4 258 i honorar til selskapenes styrer.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm. dir., eller inngått avtaler med disse om bonus, overskuddsdeling eller opsjoner. Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i konsernet.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Revisjon 2 822 2 556
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre attestasjonsoppgaver 186 48
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Skatterådgivning 757 54
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre tjenester 108 494
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet 2 Totalt honorar 3 873 3 152