Note 25
- Finansiell markedsrisiko og finansielle instrumenter

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditets-, rente-, bunkers- og valutarisiko. Konsernet benytter seg av ulike finansielle produkter for å redusere valutarisiko og renterisiko.

Likviditet
Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter slik at en til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse. I likviditetsforvaltningen benyttes plasseringer i finansinstitusjoner med høy kredittverdighet, samt rentebærende papirer med høy likviditet og lav kredittrisiko.

Rente
Konsernet har sikret store deler av sin netto renteeksponering. Det benyttes i den sammenheng både fastrentelån og rentederivater for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er lagt til grunn sikringsbokføring for flere av rentederivatene. Disse har en løpetid mellom 1 og 10 år.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019

Rentesikret del av langsiktig gjeld

Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall innen 1 år 39 411 87 787
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 1-2 år 599 233 110 494
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 2-3 år 25 175 508 043
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 3-4 år 17 988 22 298
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 4-5 år 10 800 23 871
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall senere enn 5 år fra balansedato 183 600 194 400
Rentesikret del av langsiktig gjeld 1 Sum 876 207 946 893
Rentesikret del av langsiktig gjeld
Rentesikret del av langsiktig gjeld Herav USD 542 094 558 580
Rentesikret del av langsiktig gjeld Herav NOK 334 113 388 313

 

Bunkers
Konsernet har som hovedregel ingen eksponering for endring i bunkerspriser for skip, da denne risiko ligger hos befrakter.
Det er følgelig ikke inngått sikringsforretninger knyttet til risiko for endring i bunkerspriser.

Valuta
En del av konsernets inntekter er i USD og EUR, mens bare en mindre del av drifts- og administrative kostnader er i USD/EUR. For å redusere konsernets valutaeksponering, er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK.

Konsernet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for kontantstrømmer i 2021.

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendring på finansielle sikringsinstrumenter blir ført mot resultat.

Konsernets portefølje av finansielle valutasikringsinstrumenter utgjorde på balansedagen:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Valuta Beløp Forfall Kurs Virkelig verdi
Termin for sikring av salgsinntekter AUD 70 2 021 6,55 -3
Termin for sikring av salgsinntekter USD 5 300 2 021 10,93 2 510
Termin for sikring av salgsinntekter EUR 2 000 2 021 8,81 579
Termin for sikring av salgsinntekter USD 1 200 2 021 9,87 796
Termin for sikring av salgsinntekter EUR 1 200 2 021 10,53 23
1 Sum finansielle sikringsinstrumenter 3 905