Note 21
- Langsiktig gjeld

Konsernet hadde ved utgangen av 2020 følgende avdragsplan for den rentebærende gjeld:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019
Forfall innen 1 år 75 257 97 847
Forfall om 1-2 år 1 022 333 444 961
Forfall om 2-3 år 739 421 1 045 058
Forfall om 3-4 år 52 742 71 783
Forfall om 4-5 år 169 549 69 251
Forfall senere enn 5 år fra balansedato 15 750 700 000
1 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 2 075 051 2 428 902
Herav USD 823 800 1 151 724
Herav DKK 3 160 3 901
Herav NOK 1 248 092 1 273 277

Langsiktig gjeld i USD og DKK er omregnet til NOK etter balansedagens kurs.

Øvrig langsiktig gjeld er uten avtalt forfallstidspunkt.