Note 18
- Ubenyttet del av kassekreditt

Samlet limit for konsernkassekreditt for selskapene i konsernkontoordningen er 30 000. Konsernet hadde ikke netto opptrekk på denne pr. 31.12.2020. Alle heleide selskap som deltar i ordningen, er solidarisk ansvarlige for totalt mellomværende på kontoen.

For selskap som benytter kassekreditt utenfor konsernkontoordningen er samlet limit 214 000, herav opptrukket 100 099, resterende ubenyttet limit er på 113 901.