Note 17
- Endring i egenkapital

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritets -interesser Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 -579 433 840 574 2 577 550 738 812 3 779 596
Årets endring i estimater 0 0 0 0 -412 84 -329
Omregningsdifferanser funksjonell valuta 0 0 0 0 20 282 6 849 27 131
Andre endringer ført mot egenkapitalen 0 0 0 0 -1 605 32 -1 572
Årets resultat 0 0 0 0 -232 037 -97 996 -330 033
Avsatt utbytte minoriteter 0 0 0 0 0 -10 541 -10 541
Avsatt utbytte GC Rieber AS 0 0 0 0 -61 758 0 -61 758
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 -579 433 840 574 2 302 020 637 239 3 402 494

 

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til kjøp av egne aksjer i GC Rieber AS inntil 10 % av totalt antall. Pr. 31.12.2020 eide selskapet 8 277 egne aksjer.