Note 16
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

Skattekostnaden i konsernet består av:

Skattekostnaden i konsernet består av: Betalbar skatt 17 399 14 759
Skattekostnaden i konsernet består av: Endring utsatt skatt, 22 % 3 272 21 509
Skattekostnaden i konsernet består av: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor 0 -80
Skattekostnaden i konsernet består av: 1 Skattekostnad 20 670 36 187

Utsatt skatt:

Utsatt skatt: Endring utsatt skatt i resultatet 3 272 21 509
Utsatt skatt: Utsatt skatt på poster ført direkte mot egenkapitalen -1 978 -1 449
Utsatt skatt: Skatteeffekt av tilgang / avgang datterselskap 0 3 234
Utsatt skatt: 1 Endring utsatt skatt i balansen 1 293 23 294

Betalbar skatt:

Betalbar skatt: Betalbar skatt i skattekostnaden 17 399 14 759
Betalbar skatt: Skatteeffekt av poster ført mot egenkapitalen -203 -355
Betalbar skatt: 1 Betalbar skatt i balansen 17 196 14 403
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019

Midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld -4 073 -4 160
Midlertidige forskjeller: Varelager 9 734 5 760
Midlertidige forskjeller: Aksjer og andeler -2 036 -2 545
Midlertidige forskjeller: Driftsmidler -127 797 -120 787
Midlertidige forskjeller: Gevinst - og tapskonto 167 209
Midlertidige forskjeller: Pensjonsforpliktelse -39 462 -35 514
Midlertidige forskjeller: Finansielle instrumenter 901 -924
Midlertidige forskjeller: Netto finansposter rederibeskattede selskaper -5 974 -4 234
Midlertidige forskjeller: Andre forskjeller -30 374 -16 997
Midlertidige forskjeller: Framførbart underskudd -1 155 969 -1 156 666
Midlertidige forskjeller: 1 Sum midlertidige forskjeller -1 354 882 -1 335 859
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Forskjeller som ikke inngår i grunnlag utsatt skatt 1 069 524 1 044 623
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Grunnlag utsatt skatt -285 358 -291 236
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Skattesats 0 0
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -62 779 -64 072
Midlertidige forskjeller:
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: 22 % av resultat før skatt -68 060 95 573
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av rederibeskatning/utenlandsk beskatning 109 663 -4 583
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor 0 -80
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel 5 478 -41 864
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen 93 -198
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av permanente forskjeller -26 504 -12 659
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: 1 Skattekostnad 20 670 36 187

Ikke balanseført utsatt skattefordel i konsernet pr. 31.12.2020 utgjør 235 295, hvorav 13 936 relaterer seg til ordinært beskattede selskap.