Note 15
- Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser

Konsernet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Konsernets ytelsesordning er fra 31.12.2016 avviklet for alle landansatte og erstattet av ny innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Konsernet hadde en egen tariffestet pensjonsordning for seilende personell. Denne ble avviklet i 2019.

Konsernet har førtidspensjonsavtale for mange av de ansatte født i 1962 eller tidligere, og utbetaler 63 % av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Konsernet har også pensjonsforpliktelser overfor enkelte arbeidstakere med lønn over 12 G. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Driftspensjonsordningene omfatter 22 personer pr. 31.12.2020, hvorav 10 mottok pensjon i 2020.

I tillegg til driftspensjonsordningene, er det kostnadsført 7 779 i innskuddspensjon i årets regnskap.

I tillegg til ordinær innskuddspensjon har selskapet etablert en kompensasjonsordning for ansatte som tidligere hadde ytelsesbasert pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert, og årlig tilskudd overføres til verdipapirfond med pantesikring. Tilskuddene til verdipapirfondene er en pantsatt eiendel for selskapet, samt en tilsvarende brutto pensjonsforpliktelse til de ansatte. Det beregnes og avsettes for arbeidsgiveravgift av sum tilskudd og verdiutvikling til verdipapirfondene. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til dette punkt tilsvarer dermed avsatt arbeidsgiveravgift, klassifisert som annen kortsiktig gjeld i balansen. Midlene utbetales til medlemmene ved pensjonering, fratredelse eller død. Denne ordningen omfatter 71 personer ansatt i konsernets selskap.

Årets kostnadsførte innskudd til kompensasjonsordningen utgjør 2 595. Avsatt arbeidsgiveravgift utgjør 2 998.

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2020 2019 Tjeneste -pensjon 2020 2019

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening 5 565 333 0 0
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 779 824 0 0
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift 895 163 0 0
Årets pensjonskostnad Resultatført planendring 0 0 0 528
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad 7 239 1 320 0 528
Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2020 31.12.2019 Tjeneste- pensjon 31.12.2020 31.12.2019

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 35 588 31 125 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 0 0 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -35 588 -31 125 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -5 018 -4 389 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / midler -40 606 -35 514 0 0
Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2020 2019 Tjeneste -pensjon 2020 2019

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 23 290 24 192 0 -4 585
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik 422 -902 0 4 585
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 23 712 23 290 0 0
Kategori Underkategori isSum Sammensetning av pensjonsmidler 2020 2019

Sammensetning av pensjonsmidler

Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 0 7 973
Sammensetning av pensjonsmidler Avvikling 0 -7 973
Sammensetning av pensjonsmidler 1 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 0 0
Sammensetning av pensjonsmidler
Sammensetning av pensjonsmidler 100 % Faktisk avkastning på pensjonsmidlene - 3,4 %
Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2020 31.12.2019

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 1,7 % 2,3 %
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 1,7 % 2,3 %
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,3 % 2,3 %
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,0 % 2,0 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering 1,2 % 1,2 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,0 % 8,0 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,0 % 0,0 %