Note 14
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 245 212 265 610
Markedsaksjer Balanseført verdi 276 962 284 324
Markedsaksjer Markedsverdi 276 962 284 324

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 494 722 561 116
Obligasjoner Balanseført verdi 495 915 559 112
Obligasjoner Markedsverdi 495 915 559 112

Andre finansielle omløpsmidler

Andre finansielle omløpsmidler Anskaffelseskost 0 13 613
Andre finansielle omløpsmidler Balanseført verdi 0 13 944
Andre finansielle omløpsmidler Markedsverdi 0 13 944

Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter er vurdert til børskurs.

Årets totale verdiendring av finansielle instrumenter utgjør 33 026.