Note 12
- Investering i felleskontrollert virksomhet

Konsernet har følgende investeringer i felleskontrollert virksomhet som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum FKV Land Virksomhet Eierandel
Polar Pevek Ltd Kypros Isbryter/taubåt 50 %
OOO Polarus Russland Isbryter/taubåt 50 %
OOO De Kastri Tugs Russland Isbryter/taubåt 50 %
Shipworth Shipping Company Ltd Kypros Mannskapsbåt 50 %
GC Rieber Distribution AS Kristiansund Salgsselskap 50 %

Aggregert finansiell informasjon for de felleskontrollerte virksomhetene (100 %):

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019
1 USD 1000

EIENDELER

EIENDELER Omløpsmidler 32 555 34 073
EIENDELER Anleggsmidler 29 862 32 962

GJELD

GJELD Kortsiktig gjeld 15 326 20 036
GJELD Langsiktig gjeld 1 850 5 724
1 Netto eiendeler (andel egenkapital) 45 240 41 275

RESULTAT

RESULTAT Driftsinntekter 48 515 39 206
RESULTAT Driftskostnader -35 495 -27 763
RESULTAT Netto finansposter -1 066 -1 170
1 Netto resultat før skatt 11 954 10 274
Skattekostnad -465 -434
1 Årsresultat 11 489 9 840
Årsresultat i NOK 1000 108 582 86 990
1 Konsernets andel (50 %) 54 291 43 495

Avstemming mellom aggregert finansiell informasjon vist over, og balanseført verdi av investering i felleskontrollert virksomhet:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019
1 USD 1000
Netto eiendeler 01.01. 41 275 35 135
Periodens resultat 11 489 9 840
Utbytte -7 350 -3 700
1 Netto eiendeler 31.12. 45 414 41 275
Valutakurs på balansedagen 8,53 8,78
1 NOK 1000
Netto eiendeler 31.12. til balansedagens kurs 387 501 362 404
Eierandel 50% 193 750 181 202
Elimineringer -17 -2 060
1 Bokført verdi 193 733 179 142
1 Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Resultatandel fra tilknyttet selskap -32 098 -31 104
Resultatandel fra felleskontrollert virksomhet 54 291 43 495
Gevinst ved salg av aksjer i tilknyttet selskap 31 068 0
1 Sum resultat 53 260 12 391