Note 9
- Endring i egenkapitalen

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 -579 433 840 574 1 367 224 1 830 459
Årets endring i estimatavvik mot pensjoner 0 0 0 0 -409 -409
Årets resultat 0 0 0 0 179 324 179 324
Avsatt utbytte 0 0 0 0 -61 758 -61 758
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 -579 433 840 574 1 484 381 1 947 616