Note 8
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

Årets skattekostnad

Årets skattekostnad Resultat før skatt 175 668 233 258
Årets skattekostnad Mottatt utbytte -150 025 -184 655
Årets skattekostnad Permanente forskjeller -42 785 -3 017
Årets skattekostnad Endring midlertidige forskjeller 20 732 8 627
Årets skattekostnad Anvendelse av fremførbart underskudd -3 589 -54 212
Årets skattekostnad Justering begrensing av rentefradrag 2 949 0
Årets skattekostnad 1 Årets skattegrunnlag 2 949 0
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Betaltbar inntektsskatt 649 0
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen 115 -49
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Endring utsatt skatt 22% -4 420 10 029
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster 1 Skattekostnad -3 656 9 979
Kategori Underkategori isSum Beskrivelse

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i balansen Betalbar inntektsskatt beregnet over 649 0
Betalbar skatt i balansen 1 Betalbar skatt i balansen 649 0

 

 

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019

Midlertidige forskjeller

Midlertidige forskjeller Aksjer 0 -2 545
Midlertidige forskjeller Obligasjoner og sertifikater 0 -1 824
Midlertidige forskjeller Driftsmidler -6 279 -3 190
Midlertidige forskjeller Andre forskjeller -22 007 -3 507
Midlertidige forskjeller Gevinst - og tapskonto 1 146 1 433
Midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse -13 522 -10 297
Midlertidige forskjeller Framførbart underskudd -53 973 -57 562
Midlertidige forskjeller Avskåret rentefradrag til fremføring -2 949 0
Midlertidige forskjeller 1 Grunnlag utsatt skatt -97 584 -77 492
Midlertidige forskjeller
Midlertidige forskjeller Skattesats 22 % 22 %
Midlertidige forskjeller
Midlertidige forskjeller 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -21 469 -17 048

 

 

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt 22% av resultat før skatt 38 647 51 317
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt Skatteeffekt av mottatt utbytte -33 006 -40 624
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen 115 -49
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt Skatteeffekt av permanente forskjeller -9 413 -664
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt 1 Skattekostnad -3 656 9 979

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening.