Note 3
- Anleggsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Inventar/ driftsløsøre Faste eiendommer Programvare / lisens ervervet Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 8 868 2 058 21 374 32 299
Tilgang i året 0 0 0 0
Avgang til anskaffelseskost 0 0 0 0
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 8 868 2 058 21 374 32 299
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 7 394 494 12 212 20 100
Akkumulerte avskrivinger på avgang driftsmidler 0 0 0 0
Årets ordinære avskrivninger 382 82 6 169 6 633
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 7 776 576 18 381 26 733
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 1 092 1 481 2 993 5 566
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 3 - 10 år 25 år 3 - 5 år