Note 20
- Transaksjoner med nærstående parter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

Driftsinntekter

Driftsinntekter Administrasjonstjenester til datterselskap 46 690 43 088
Driftsinntekter Viderefakturerte kostnader til datterselskap 363 224
Driftsinntekter 1 Sum driftsinntekter 47 052 43 311

Lønnskostnader

Lønnskostnader 1 Sum personalkostnader 264 372

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader Eiendomskostnader til datterselskap 380 429
Andre driftskostnader Andre driftskostnader til datterselskap 436 407
Andre driftskostnader 1 Sum andre driftskostnader 816 836

Inntekter på investering i datterselskap

Inntekter på investering i datterselskap Aksjeutbytte datterselskap 150 010 164 875
Inntekter på investering i datterselskap Konsernbidrag mottatt 28 152 64 481
Inntekter på investering i datterselskap 1 Sum inntekter på investering i datterselskap 178 161 229 356

Renteinntekter

Renteinntekter Renteinntekter mellomværende datterselskap 5 770 1 021
Renteinntekter Renteinntekter konsernkonto datterselskap 2 054 5 115
Renteinntekter 1 Sum renteinntekter fra konsernselskap 7 824 6 135

Nedskriving av konserninterne finansposter

Nedskriving av konserninterne finansposter 1 Sum nedskriving av konserninterne finansposter -43 681 24 981

Rentekostnader

Rentekostnader 1 Sum rentekostnader fra datterselskap 734 5 054