Note 2
- Lønnskostnader

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019
Lønnskostnader 44 435 25 604
Styrehonorar 1 350 1 357
Arbeidsgiveravgift 3 828 3 801
Pensjonskostnad 4 725 953
Andre personalkostnader 2 270 5 646
1 Sum personalkostnader 56 607 37 361

Selskapet hadde 26 årsverk i 2020.

Det er avsatt totalt 21 600 til dekning av engangshonorar inkludert arbeidsgiveravgift og førtidspensjonsavtale knyttet til egenkapitaltransaksjon i GC Rieber VivoMega AS i 2021.