Note 15
- Godtgjørelser og lån til Adm.dir., styre og revisor

Adm. dir. i morselskapet har i regnskapsåret mottatt 2 810 i lønn, 270 i pensjonspremie og 24 i andre godtgjørelser.
Det er i selskapet utbetalt 1 350 i styrehonorar.

Adm. dir. er medlem av pensjonsordningen som er omtalt i note 7 og har i tillegg en førtidspensjonsavtale på 3 442 som er inkludert i pensjonsforpliktelse. Adm. dir. har ingen opsjonsavtaler med selskapet. Det finnes heller ingen spesielle sluttvederlagsordninger for adm. dir.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm. dir.
Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i selskapet.

Kategori Underkategori isSum Honorar til revisor 2020 2019

Honorar til revisor

Honorar til revisor Revisjon 217 261
Honorar til revisor Andre attestasjonstjenester 57 0
Honorar til revisor Andre tjenester utenfor revisjonen 0 7
Honorar til revisor 2 Totalt honorar 274 268

Alle beløp er eks. mva.