Note 14
- Sikkerhetsstillelser

Konsernets totale saldo i konsernkontosystem er presentert som netto bankinnskudd i selskapets balanse.

Datterselskapenes andel er presentert som netto kortsiktig konsernfordring.

Selskapet er solidarisk ansvarlig for totalt mellomværende på konsernets konsernkonto.

Denne har en limit på 30 000.