Note 13
- Konsernmellomværende

Konsernmellomværende fungerer som en fleksibel finansiering der datterselskapene trekker opp ved behov og betaler ned når de har overskuddslikviditet. Det er ikke avtalt noe forfallstidspunkt.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019
Konsernfordringer langsiktige 150 000 50 000
Kundefordringer på selskap i samme konsern 16 249 11 930
Konsernfordringer kortsiktige 98 777 188 510
1 Sum konsernfordringer 265 025 250 440
Leverandørgjeld til datterselskaper 110 201
1 Sum konserngjeld 110 201
1 Netto konsernfordring/gjeld 264 915 250 239