Note 12
- Langsiktig gjeld

Som et ledd i sin finansiering tilbyr selskapet en innskuddsordning til ansatte og aksjonærer m.fl. til markedsvilkår. Samlet innskudd i ordningen pr. 31.12.2020 utgjorde

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2020 31.12.2019
Privatkonto, innskuddsordning 201 017 229 094
Mellomværende GC Rieber Fondene 102 877 94 540
1 Sum øvrig langsiktig gjeld 303 893 324 634
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 250 000
1 Sum langsiktig gjeld til kreditinstitusjoner 0 250 000
1 Sum annen langsiktig gjeld 303 893 574 634