Fortuna

GC Rieber Fortuna AS forvalter GC Rieber Gruppens overskuddslikviditet i finansmarkedet. Selskapet ble etablert i 2019 og er 100 % eid av GC Rieber AS. Overføringen av den finansielle porteføljen fra GC Rieber AS til GC Rieber Fortuna AS i 2020, ble gjort for å oppnå høyere fokus på kapitalforvaltningen i gruppen, og GC Rieber Fortuna AS regnes etter denne transaksjonen som et eget forretningsområde i GC Rieber Gruppen.

Selskapets resultater knyttes til fremtidig utvikling i finansmarkedet, herunder aksjemarkeder, rente- og kredittmarkeder, råvarer og valuta. GC Rieber Fortuna opererer med en relativt lav aksjeandel og en ellers veldiversifisert portefølje, både mht. aktivaklasser, geografi, bransjer og forvaltere/utstedere. Til tross for god spredning er en del av markedene fra tid til annen ustabile, og man må derfor også forvente svingninger i selskapets resultat.

Styret i selskapet har godkjent et investeringsmandat som angir en rekke beskrankninger, hvorav aksjeandel på maksimalt 40 % er den viktigste. Mandatet er, med noen få endringer, en videreføring av investeringsmandatet i GC Rieber AS som ble skrevet i 2009. I perioden 2009 - 2019 har mandatet levert en avkastning i henhold til det man kan forvente av en slik portefølje.

GC Rieber Fortuna opererer med en relativt lav aksjeandel og en ellers veldiversifisert portefølje, både mht. aktivaklasser, geografi, bransjer og forvaltere/utstedere.

Som kjent er historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. For tiden er dette et tema som debatteres mye i finansbransjen og blant makroøkonomer. Det er en rekke forhold som peker mot at forventet avkastning på kapital de neste 10 årene kan bli lavere enn det man har sett de siste 30 årene. Hovedårsaken er lave renter, men demografi, produktivitetsvekst, ESG-fokus og handelshindringer kan også bidra. 

Covid-19-pandemien som rammet verden våren 2020, påvirket hele verdensøkonomien og enkelte bransjer fikk inntektsgrunnlaget revet bort over natten. Finansmarkedet reagerte i forkant av den makroøkonomiske utviklingen, og de fleste aksjemarkeder falt 20-30% på kort tid. Kredittmarkedet og enkelte råvarepriser falt også kraftig. Selskapet fikk således stresstestet porteføljen, som på det meste var ned ca. 13 %. For året som helhet endte avkastningen på +6,5 %, noe som er i henhold til det man kan forvente i et normalår. 

Aksjeporteføljen har i 2020 vært tungt vektet mot det grønne skiftet, og dette har i vesentlig grad bidratt til avkastningen. De norske aksjene i porteføljen har gjort det vesentlig bedre enn indeksen på Oslo Børs (ÒSEBX). 

Selskapet har også en mindre andel investeringer i unoterte aksjer, såkornfond og venturefond. Disse har i 2020 ikke bidratt til avkastningen i nevneverdig grad, men flere av dem har et spennende potensiale.  

Selskapet videreutvikles på grunnlag av GC Riebers strategi og forretningsprinsipper, herunder vurderinger vedrørende Good Corporate Governance (god virksomhetsstyring) og CSR (samfunnsansvar). I tillegg følger selskapet NBIM’s («Oljefondet») retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

Selskapet har per dags dato ingen ansatte, men har leid inn CFO i GC Rieber AS som adm.dir./ansvarlig forvalter. 

/ FAKTA GC RIEBER FORTUNA

  • Forvalter GC Rieber Gruppens overskuddslikviditet i finansmarkedet
  • Etablert som eget forretningsområde i januar 2020
  • Opererer med en konservativ risikoprofil og veldiversifisert portefølje mht. aktivaklasser, geografi, bransjer og forvaltere/utstedere

/ NØKKELTALL

(MNOK)

Driftsresultat  -2
Netto finans 50
Resultat før skatt 47
Totalkapital 790

 

Pål Selvik, Adm.dir.
GC Rieber Fortuna

Toppfoto: iStock
Profilbilde: Camilla Waage Helmersberg / C Foto