Eiendom

2020 var året hvor vi skulle holde avstand og i minst mulig grad benytte kontorbygg og andre servicetilbud. Nå ser vi frem til at myndighetene igjen gir oss lov til å gå på kontoret, møte kollegaer og kunder og benytte områdene og servicetilbudene i tilknytning til byggene våre. Samtidig må vi være forberedt på at kundene kommer tilbake med endrede ønsker og behov. Det vil fremover bli mer fokus på fleksibilitet i tillegg til relevante tilbud knyttet til den fysiske arbeidsplassen. I tråd med dette fortsetter utviklingen av en «Pluss App» hvor leietakere og brukere av våre bygg skal få rett informasjon til rett tid, og kunne bestille og booke ulike tilbud fra sin mobiltelefon.

GC Rieber Eiendom-teamet hadde en høy digital modenhet og endringsvilje også før mars 2020. Nå har pandemien gitt oss muligheten til å ytterligere fornye og forbedre mange av våre digitale samhandlingssystemer. Vi er blitt gode på å styre, drifte, prosjektere, tegne og vise våre produkter gjennom en kombinasjon av fysiske og digitale løsninger. Fra hjemmekontor har eiendomsteamet vunnet flere store private og offentlige leieavtaler i sterk konkurranse med dyktige kollegaer i bransjen.

Til tross for pandemien har vi også arbeidet hands-on med oppføringen av nybygg. I tillegg har flere nye leiekontrakter i eksisterende bygg resultert i at det er og vil bli iverksatt flere store rehabiliteringsprosjekter i 2020/2021, både i GC Rieber Eiendoms bygningsmasse og i eiendommer som vi forvalter. 

Generell markedsbeskrivelse

Eiendomsmarkedet i Bergen vurderes som godt i de fleste kundesegmenter hvor GC Rieber Eiendom opererer. Ved utgangen av 2020 var ledigheten i Bergen 8,2 % ifølge lokale næringsmeglere, men med store forskjeller mellom bydelene. Etterspørselen etter kontorlokaler i våre bygg oppleves som god, med lav ledighet og stabile leiepriser.

2020 ble, til tross for Covid-19, et godt år i transaksjonsmarkedet for kjøp og salg av eiendom i Bergen. Såkalt Prime yield (mål for eiendommenes avkastningsverdi) i Bergen har det siste året ligget på et stabilt lavt nivå rundt 4,0 %. Med fortsatt relativt lave renter, forventes 2021 å bli nok et godt år for eiendom i Bergen. Økende renter i årene fremover kan imidlertid øke Prime yield og derved senke eiendomsverdiene.

Områdene våre skal være åpne og inviterende for alle i byen. Vi ønsker å bidra til å bygge ned forskjellene mellom bydelene ved å legge til rette for tilgjengelighet, gratistilbud, delingsøkonomi, gjestehavn og kulturtilbud.

Innovasjon som driver for bærekraft

FNs bærekraftmål er implementert i GC Rieber Eiendoms strategi og fungerer som «et kompass for fornuftige beslutninger». Dette ble blant annet trukket frem da vi vant Bærekraftsprisen fra Bergen Næringsråd og Fana Sparebank i 2019. Selskapet har pekt ut fire bærekraftmål hvor vi har størst direkte effekt og kan gjøre en størst mulig forskjell:

Nr. 7 «Ren energi for alle»

Nr. 11 «Bærekraftige byer og samfunn»

Nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon»

Nr. 13 «Stoppe klimaendringene»

Gjennom vår satsing på den marine klyngen på Marineholmen bidrar vi også i særlig grad til bærekraftsmål nr. 14 «Livet under vann».

Vi tilstreber at byggene våre skal bygges og driftes med lavt klimaavtrykk. Å få oversikt over, og å redusere, klimaavtrykket er et av fokusområdene våre de neste årene. Siden 2012 har GC Rieber Eiendom benyttet miljøsystemet Breeam, en standard for tredjeparts miljøklassifisering av næringsbygg i Norge og internasjonalt. I dag er alle eksisterende bygg i henhold til standarden Breeam In Use. Det er klare paralleller mellom Breeam og FNs bærekraftsmål.

Solheimsviken og Marineholmen peker seg ut som vitale urbane innovasjonsdistrikt og har høstet anerkjennelse internasjonalt. Områdene våre skal være åpne og inviterende for alle i byen. Vi ønsker å bidra til å bygge ned forskjellene mellom bydelene ved å legge til rette for tilgjengelighet, gratistilbud, delingsøkonomi, gjestehavn og kulturtilbud. Bystrand, Makerspace, VilVite og Cornerteateret er eksempler på slike tilbud som blir benyttet av både lokale og tilreisende. Her blir det også lagt til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor bærekraftige næringer som marin, teknologi og finans.

I byggeperioden har mer enn 400 studenter, byråkrater og konkurrenter vært på byggeplassbesøk under oppføringen av nybygget Skipet for å dra nytte av våre erfaringer med massivtre.

Vårt neste prosjekt Krohnen er nå under planlegging. For dette bygget har vi enda høyere bærekraftsambisjoner og sikter mot vårt første «Null Co2» bygg. Dette er et ledd i vårt mål om å lede an innenfor fremtidsrettet og klimavennlig områdeutvikling.

Marineholmen - bridging great people

Marineholmen utvikles til et sentrumsnært innovasjonsdistrikt og huser over 150 virksomheter og 3500 ansatte, med en majoritet knyttet til havnæringene.

GC Rieber Eiendom har bidratt til å igangsette bygging av et nytt Recirculating Aquaculture System (RAS-anlegg ) for forskning på fisk på Marineholmen. Anlegget, som åpnet våren 2020, er et høyteknologisk og innovativt anlegg som skal bidra til å løse både teknologiske, miljømessige og fiskehelsemessige utfordringer innen havbruksnæringen.

Gjennom 2020 er det også jobbet videre med reguleringsplanen på Marineholmen. I tillegg til å øke næringsklyngen, planlegger vi å bygge boliger på store deler av området. GC Rieber ønsker å bidra til å realisere byens målsetning for boligbygging, både sentrumsnært og ved knutepunkter.

Solheims\:iken - ny klynge innen fintech & energi

Merkevaren Solheims\:iken bygger på områdets lange historie. Solheimsviken som i dag huser over 5 000 arbeidsplasser har over mange år blitt konvertert fra verftsområde til forretningsdistrikt. Dette er et område med stor utvikling og våre største investeringer i året som har gått er knyttet til nybyggene Skipet, som ble ferdigstilt i november 2020, og Viken Brygge hotell, som åpner i 2021. Den nye kaifronten rundt hotellet vil gjøre området enda mer tilgjengelig for byens befolkning.

I Solheimsviken forvalter vi også seks moderne bygg for konsernet Solheimsviken Næringspark AS og har gjennom året oppgradert flere kontorarealer som nå har topp moderne fasiliteter.

Bontelabo - Fishpacking district

På Bontelabo har vi fått utviklet det nye merkevarekonseptet «Fishpacking district». Dette bygger på områdets lange og spennende historie. I 2020 er det blitt arbeidet videre med en revitalisering av Bontelabo. Vi ønsker å dele opp eksisterende bygningsmasse for å tilgjengeliggjøre og skape nytt liv på en av byens beste tomter. Flere nye tilbud som glassblåser, kunstgalleri og Urban Zoo er allerede etablert på gateplan. Et større kontorareal er også i ferd med å bli rehabilitert for Bergen kommune. Vi har også en intensjon om å inngå en avtale med Bergen kommune om midlertidig ungdomsskole for ca. 200 elever.

Ytrebyen - en vital og grønn bydel

Ytrebyen ligger sentralt til på Birkeland utenfor Bergen. Med to bybanestopp i umiddelbar nærhet, og kort vei til Bergen Lufthavn, har området svært god kollektivdekning. I 2020 har det vært arbeidet videre med ny reguleringsplan for Ytrebyen, og i august signerte GC Rieber Eiendom en 50/50 samarbeidsavtale (JV) med boligbyggeren JM om å utvikle 150–200 boliger i bydelen.

/ FAKTA GC RIEBER EIENDOM

  • Et integrert eiendomsselskap som utvikler, eier, drifter og selger næringsbygg i Bergen.

  • I tillegg til å være byutvikler og utbygger, er GC Rieber Eiendom en stor utleier av attraktive næringsarealer.

  • Målsetningen til selskapet er å være ledende innenfor både utvikling og forvaltning, og på denne måten skape verdier og bærekraft for fremtidige generasjoner.

  • GC Rieber Eiendoms største næringsområder er på Marineholmen, Bontelabo, Birkeland og i Solheimsviken.

NØKKELTALL

(MNOK)

Driftsinntekter 284
Driftsresultat 92
Resultat før skatt 114
Totalkapital 2 135
Antall ansatte 39

Tor Instanes, Adm.dir.
GC Rieber Eiendom

Toppfoto: Francisco Munoz
Profilbilde: Camilla Waage Helmersberg / C Foto