Compact

GC Rieber Compact produserer ernæringsprodukter til humanitære behov, samt matrasjoner og drikkevann til livbåter.  

Året 2020 har vært krevende for mange, også for GC Rieber Compact. Med fabrikker i India, Sør-Afrika og Norge ble det umiddelbart behov for innføring av strenge smittevernstiltak medio mars. Gjennom året ble ingen av våre ansatte alvorlig eller langvarig syk som følge av Covid-19, men pandemien har vært et nytt moment som måtte hensyntas. Pandemien har også preget flere av våre kunder og leverandører, noe som igjen har ført til utfordringer med hensyn til logistikk, vedlikehold og oppgraderinger. Samtidig har Covid-19 åpnet opp for nye muligheter, ført til kostnadsreduksjoner og lært oss å være mer fleksible og selvstendige. 

Siden mars 2020 har lengre reiser vært unngått, og alle har fått god opplæring for møter på digitale plattformer. Internt har dette fungert bra. Bruk av digitale flater har også skapt nye muligheter. Der hvor revisjoner og sertifiseringer tidligere krevde fysiske møter, gjerne med flere tilreisende, har digitale plattformer muliggjort revisjoner både fra kunder og sertifiseringsselskap på tvers av geografisk tilstedeværelse. I tillegg har vi gjennomført nettbaserte kvalitetsgodkjenninger av leverandører.  Dette har vært både tids- og kostnadsbesparende og vil i mange tilfeller videreføres også etter oppheving av strenge reise restriksjoner.

Vår markedsavdeling er styrket gjennom året for å kunne satse på det raskt voksende beredskapsmarkedet. Et nytt produkt er utviklet for direktesalg til forbrukere gjennom nye markedskanaler i 2021.

Som et internasjonalt selskap vil vi alltid være eksponert for endringer i valutakurs. For å redusere risiko har valutasvingningen gjennom året blitt balansert med vår langsiktige valutastrategi.

Det humanitære markedet

I 2020 solgte Compact 156 millioner måltider til det humanitære markedet, og bidro dermed til å behandle mer enn 789 000 underernærte barn.

Fredsprisen til Verdens Matvareprogram bidro til økt fokus på bærekraftsmål nr. 2 «Utrydde sult». Behovet for våre ernæringsprodukter fortsetter å øke og vi erfarer at finansieringen til våre kunder blir bedre. På den andre siden ser vi at den globale konkurransen er økende. 

Hos GC Rieber Compact India har produksjon og salg økt gjennom året. Salget innenlands i India er fortsatt lavt, men det er i løpet av året gjennomført en rekke tiltak overfor indiske myndigheter med mål om å øke salget i tiden fremover.

GC Rieber Compacts fabrikk i Sør-Afrika har hatt en god utvikling siden etableringen i 2015. I slutten av 3. kvartal 2020 oppstod en uventet, stor kvalitetshendelse. Endelig konklusjon blir ikke fattet før i slutten av 1. kvartal 2021. Tiltak er iverksatt, og kvalitetsmessig god produksjon er gjenopptatt.

GC Rieber Compacts fabrikk i Norge har hatt et godt år. Det er inngått viktige langtidsavtaler med våre største kunder som sikrer videre salg gjennom 2021.

Samtidig har Covid-19 åpnet opp for nye muligheter, ført til kostnadsreduksjoner og lært oss å være mer fleksible og selvstendige.

Det maritime markedet

Produksjon av GC Rieber Compacts maritime produktserie, Seven OceanS®, skjer utelukkende i Norge og produktporteføljen er begrenset til mat- og vannrasjoner. Seven OceanS® har en ledende posisjon i markedet og GC Rieber Compact har langtidsavtaler med flere ledende flåteprodusenter.  

Etter å ha vært preget av stabil vekst i en årrekke har Covid-19 medført en stor endring i det maritime markedet. Spesielt har dette gått ut over cruisesegmentet som fikk en nedgang på 74 %. Som en konsekvens av den globale pandemien har vi observert at Seven OceanS® matrasjoner har blitt benyttet til beredskapsformål, hovedsakelig i Europa. Økt aktivitet i havvindsegmentet bidrar også positivt.

Investeringer

I Norge har det vært gjennomført flere mindre oppgraderinger av fabrikken, og ny teknologi har gjort det mulig å få installert en robot på produksjonslinjen. I India og Sør-Afrika er det gjennomført noen mindre forbedringer på maskinparken.   

Fredsprisen til Verdens Matvareprogram bidro til økt fokus på bærekraftsmål nr. 2 «Utrydde sult».

Innovasjon og Bærekraft

GC Rieber Compact jobber bevisst med å bidra til å oppnå FNs bærekraftmål. Vi har identifisert de tre målene der vi har størst påvirkningskraft og jobber aktivt i forhold til disse. 

Bærekreftsmål nr. 2 «Utrydde sult» er kjernen i det vi driver med. Vi leverer produkter med høy kvalitet for behandling av underernærte barn og til sultrammede mennesker ved humanitære kriser.

Vi jobber fortsatt med å utvikle lokale leverandører til å kunne levere i henhold til våre kvalitetskrav. På denne måten bidrar vi til å redusere utslipp ved frakt.

Samtidig overfører vi holdninger, kunnskap og teknologiske løsninger til både India og Sør-Afrika. Gode arbeidsforhold ved fabrikkene, likhet mellom kjønnene og anti-korrupsjonsarbeidet er viktige elementer i dette arbeidet, og kan knyttes direkte til bærekraftsmål nr. 3, «God helse», og bærekraftsmål nr. 8, «Anstendig arbeid og økonomisk vekst». 

Innovasjon og kontinuerlig utvikling er også et hovedelement i GC Rieber Compact sin strategi. I GC Riebers årlige «Innovation Challenge» har ansatte i selskapene tenkt utenfor boksen og kommet opp med nye og alternative løsninger, både til produktutvikling og relatert til ulike markedsutfordringer. I 2020 har vi arbeidet aktivt med videreutvikling av flere konsepter fra 2019 samt utvikling av nye, bærekraftige konsepter for fremtiden.

/ FAKTA GC RIEBER COMPACT

  • GC Rieber Compact utvikler og produserer "ready to use" ernæringsprodukter som redder liv. 

  • Produktene benyttes i katastroferammede områder i hele verden, og brukes blant annet av ulike FN organisasjoner. 

  • Med vår egen merkevare SevenOceanS®, tilbyr vi også mat- og vannrasjoner. 

/ NØKKELTALL

(MNOK)

Driftsinntekter 373
Driftsresultat 6
Resultat før skatt -3
Totalkapital 271
Antall ansatte 202

 

Geir-Arne Åsnes, CEO
GC Rieber Compact

Toppfoto: iStock
Profilbilde: Camilla Waage Helmersberg / C Foto