Årsregnskap GC Rieber AS

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2020 2019

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 17,20 48 863 45 480
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 48 863 45 480
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 85 21
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 2,7,15,20 56 607 37 361
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 6 633 6 598
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 15,20 21 942 23 755
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 85 267 67 734
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -36 404 -22 255

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap 4,20 178 161 229 356
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra konsernselskap 20 7 824 6 135
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 669 2 390
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 16 3 002 44 047
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 6 0 31 351
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning/reversering av nedskriving av finansielle anleggsmidler 0 15 125
Finansinntekter og finanskostnader Nedskriving av konserninterne finansposter 5,20 43 681 -24 981
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad til konsernselskap 20 -734 -5 054
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -16 472 -19 401
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 16 -4 059 -23 455
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 212 072 255 512
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad 175 668 233 258
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 8 -3 656 9 979
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat 179 324 223 278

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2020 31.12.2019

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 3 2 993 9 162
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 8 21 469 17 048
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 24 461 26 210

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 1 481 1 564
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 3 1 092 1 473
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 2 573 3 037

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5,20 1 992 342 1 271 144
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 0 28 196
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Konsernfordringer 13 150 000 50 000
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 11 0 291
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 2 142 342 1 349 631
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 2 169 377 1 378 878

Omløpsmidler

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 13 16 740 13 155
Omløpsmidler Fordringer Andre kortsiktige fordringer 0 1 091
Omløpsmidler Fordringer Konsernfordringer 13 98 777 188 510
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 115 517 202 755

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 6 0 284 324
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 6 0 408 890
Omløpsmidler Investeringer Andre finansielle omløpsmidler 6 0 13 944
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 0 707 158
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 10,14 73 619 164 091
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 189 136 1 074 005
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 2 358 513 2 452 883

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2020 31.12.2019

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 18 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Egne aksjer 18 -579 -579
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 234 463 234

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 484 381 1 367 224
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 1 484 381 1 367 224
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 9 1 947 616 1 830 459

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 7 13 522 10 297
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 13 522 10 297

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12,20 0 250 000
Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 12,20 303 893 324 634
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 303 893 574 634

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 13 2 155 2 352
Gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 8 649 0
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 3 366 2 805
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 61 758 24 703
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 25 554 7 632
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 93 482 37 493
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 410 898 622 424
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 2 358 513 2 452 883

Bergen, 24.mars 2021

Camilla Grieg
Styrets leder

Per Otto Dyb
Styrets nestleder

Søren Martens
Styremedlem

Cathrine Rieber
Styremedlem

Paul Chr. Rieber
Adm.dir.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt 175 668 233 258
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 6 633 6 598
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler -61 072 9 856
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -669 -2 390
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 8 733 10 233
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer -3 586 -1 524
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld -197 629
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet 2 701 -650
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Poster klassifisert som investerings - eller finansieringsaktiviteter 18 099 -32 146
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter 108 170 -58 166
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 254 481 165 697

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 -546
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 669 2 390
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i markedsbaserte verdipapir -16 -430 549
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av markedsbaserte verdipapir 95 121 414 698
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i ikke markedsbaserte verdipapir 0 -9 493
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av ikke markedsbaserte verdipapir 0 100
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i datterselskap -36 501 -8 779
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 59 274 -32 180

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kjøp/salg av egne aksjer 0 -26 933
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig pantegjeld -250 000 0
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av annen langsiktig gjeld -91 374 -108 199
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av annen langsiktig gjeld 70 633 115 423
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring langsiktige fordringer -99 767 -42 597
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -8 733 -10 233
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte -24 703 -31 500
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -403 944 -104 038
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (A+B+C) -90 189 29 479
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 164 091 134 667
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning -282 -55
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 73 619 164 091