Årsregnskap 2020 - Konsernet GC Rieber

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2020 2019

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 4 1 690 218 1 781 061
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 119 206 133 658
Driftsinntekter og driftskostnader Vinning ved avgang av anleggsmidler 6 844 103 703
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 1 810 268 2 018 423
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 8 764 736 808 902
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 5,15,26 373 372 355 572
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 238 348 246 274
Driftsinntekter og driftskostnader Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 443 135 2 372
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 26 357 369 388 676
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 2 176 959 1 801 796
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -366 691 216 627

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 53 260 12 391
Finansinntekter og finanskostnader Gevinst ved salg av virksomhet 3 41 116 242 255
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 5 501 9 145
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 25 49 697 42 157
Finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst (tap) -4 681 3 848
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 14 33 026 29 342
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning / reversering av nedskrivning av finansielle anleggsmidler -318 15 125
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -94 366 -111 983
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 25 -25 906 -24 486
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 57 329 217 794
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad -309 363 434 421
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 16 -20 670 -36 187
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat -330 033 398 234
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Minoritetens andel -97 996 13 768
Finansinntekter og finanskostnader Majoritetens andel -232 037 384 466

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2020 31.12.2019

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 7 4 750 9 295
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 16 62 779 64 072
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill 7 8 297 15 288
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 75 825 88 656

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 858 748 1 728 199
Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 324 120 334 748
Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/skipsbyggingskontrakter 899 240 1 689 242
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 59 679 62 707
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 6,24 3 141 787 3 814 896

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 942 392 947 458
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 22 25 652 24 483
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 13 35 209 28 284
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 20 10 548 2 534
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 1 013 801 1 002 759
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 4 231 413 4 906 310

Omløpsmidler

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 8,9,24 321 734 291 269

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 10,24 253 286 246 911
Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 139 463 67 749
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 392 748 314 661

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 14 276 962 284 324
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 14 495 915 559 112
Omløpsmidler Investeringer Andre finansielle omløpsmidler 14 0 13 944
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 772 877 857 380
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 19 631 196 638 302
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 2 118 556 2 101 611
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 6 349 969 7 007 922

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2020 31.12.2019

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 27 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Egne aksjer -579 -579
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 234 463 234

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2 302 020 2 577 550
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 2 302 020 2 577 550
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 637 239 738 812
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 17 3 402 494 3 779 596

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 15 40 606 35 514
Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 0 199
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 40 606 35 713

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 21,24,25 2 075 051 2 428 902
Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 21,23,28 347 439 369 886
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 2 422 490 2 798 788

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18,24 100 099 57 434
Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 169 882 158 330
Gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 16 17 196 14 403
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 40 750 39 041
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 17 72 299 32 609
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 84 154 92 008
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 484 380 393 825
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 2 947 475 3 228 326
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 6 349 969 7 007 922

Bergen, 24.mars 2021

Camilla Grieg
Styrets leder

Per Otto Dyb
Styrets nestleder

Søren Martens
Styremedlem

Cathrine Rieber
Styremedlem

Paul Chr. Rieber
Adm.dir.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2020 2019

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt -309 363 434 421
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens betalte skatt -14 403 -11 147
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -844 -103 703
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av virksomhet -41 116 -242 255
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 238 348 246 274
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler 443 454 -12 753
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet -53 260 -12 391
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -5 501 -9 145
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 94 366 111 983
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager -30 465 14 344
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer -6 375 57 736
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld 11 553 -23 080
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet 4 670 -263
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto endring langsiktige fordringer -9 183 -2 502
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap (gevinst) på markedsbaserte omløpsmidler -33 026 -29 342
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Urealisert valutatap (gevinst) -2 388 1 940
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter 9 604 83 659
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 296 070 503 775

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -235 250 -481 409
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i virksomhet 0 -49 352
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler (salgspris) 283 683 136 511
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av virksomhet (salgspris) 41 116 343 346
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 5 501 9 145
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i andre aksjer / verdipapirer -518 020 -440 042
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av andre aksjer / verdipapirer 575 788 430 430
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 152 817 -51 372

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld 265 868 50 666
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig gjeld -607 423 -150 762
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring annen langsiktig gjeld -22 447 37 815
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt 42 665 3 874
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -94 366 -111 983
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Kjøp/ salg av egne aksjer 0 -26 933
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 0 4 000
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte -32 609 -39 406
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -448 312 -232 729
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (a+b+c) 575 219 673
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 638 302 421 399
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning -7 681 -2 771
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 631 196 638 302