Årsberetning

Om GC Rieber

GC Rieber AS er et privat aktivt eierselskap for en diversifisert forretningsportefølje: GC Rieber Shipping, GC Rieber Eiendom, GC Rieber Fortuna, GC Rieber VivoMega (tidligere GC Rieber Oils), GC Rieber Salt og GC Rieber Compact. Forretningsmodellen er basert på selvstendige forretningsområder med sterke posisjoner og fremtidsrettet kompetanse i sine markeder. Forretningsområdene i GC Rieber Gruppen er samlet under visjonen Creating Joint Futures og har ett felles verdigrunnlag og merke.

GC Rieber har opprinnelse som familieselskap fra 1879 og har dokumenterte resultater for godt samfunnsansvar som en integrert del av virksomhetens strategi og drift. Gruppen har kraftige ambisjoner for sin videre satsing på innovasjon og bærekraft fremover. Blant annet er etablert et eget investeringsområde kalt GROWIT, med et eget mandat til å identifisere og utvikle nye forretningsområder for fremtiden.

GC Rieber har hovedkontor i Bergen og operative datterselskaper og tilknyttet virksomhet i Norge, Danmark, Australia, Russland, India, Sør-Afrika, Tunisia, Island og på Færøyene. Gruppen har en samlet omsetning på ca. kr 2 milliarder, en totalbalanse på vel kr 6 milliarder, om lag 500 arbeidsplasser og nærmere 200 aksjonærer.

For informasjon om forretningsområdene viser vi til presentasjoner i selskapets årsrapport og på vår hjemmeside www.gcrieber.com

Hovedinntrykk

Det 141. regnskapsår ble i økonomiske termer et svakt år for GC Rieber. Til tross for at flere av virksomhetene gikk godt i 2020, så førte Covid-19-pandemien med tilhørende oljeprisfall til store nedskrivninger i Shipping, noe som gav et kraftig negativt resultat for gruppen. Omsetningen gikk ned fra kr 2 018 mill. i 2019 til kr 1 810 mill. i 2020. Driftsresultatet ble kr -367 mill. mot kr 217 mill. året før, resultat før skatt ble kr -309 mill. mot kr 434 mill. i 2019 og egenkapitalavkastningen ble -8,6 % mot 12,0 % året før.

Den underliggende driften i virksomhetene varierte betydelig, slik man må forvente i en diversifisert forretningsmodell. VivoMega, Eiendom og Fortuna leverte gode resultater, Compact og Salt gikk omtrent i balanse, mens resultatet i Shipping var kraftig negativt.

GC Riebers balanse og likviditetssituasjon er solid. Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2020 53,6 %, mens den var 53,9 % året før.

Nøkkeltall

NØKKELTALL GC RIEBER KONSERN (MNOK) 2020 2019
Samlede driftsinntekter 1 810 2 018
Resultat før skatt -309 434
Egenkapital 3 402 3 780
Totalkapital 6 350 7 008
Avkastning på egenkapitalen -8,6 % 12,0 %
Avkastning på totalkapitalen -3,2 % 7,9 %
Egenkapitalandel 53,6 % 53,9 %

Viktige hendelser i 2020

  • Covid-19-pandemien gav et nytt kraftig oljeprisfall med betydelige negative effekter
  • Historisk gode resultater i VivoMega og svært positive utsikter
  • Etablering av GC Rieber Fortuna AS som eget forretningsområde for kapitalforvaltning og gode resultater til tross for høy usikkerhet
  • Shearwater overtok CGG sin marine seismikkvirksomhet
  • Salg av skipet «Polar King» uten resultateffekt

 

Viktige hendelser etter regnskapsårets slutt

  • Salg av 32 % i GC Rieber VivoMega og etablering av partnerskap med Kirk Kapital AS
  • Salg av skipet «Polar Queen» med positiv resultateffekt

Finans

GC Riebers strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter, slik at man til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer. Som en del av porteføljestrategien er det besluttet at gruppen over tid skal ha en viss andel av balansen eksponert mot finansmarkedet. Nivået på likviditetsreserven vurderes og fastsettes på årlig basis. Fra og med regnskapsåret 2020 er kapitalforvaltning skilt ut fra GC Rieber AS som et eget forretningsområde, i det heleide datterselskapet GC Rieber Fortuna AS.

GC Rieber Gruppen driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder operasjonell risiko, kreditt-, likviditet-, rente- og valutarisiko. Man benytter seg av ulike finansielle instrumenter for å redusere denne type risiko. Deler av gruppens netto renteeksponering er sikret på ulike måter, herunder gjennom fastrentelån og rentesikringsavtaler. For å redusere valutaeksponeringen er deler av gjelden i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Også direkte investeringer i utenlandske verdipapirer sikres. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK, samt gjennom bruk av valutakonti i konsernkontosystemet.

Styret vurderer samlet sett gruppens finansielle og likviditetsmessige situasjon som god. Det understrekes likevel at GC Rieber AS må være rustet til å støtte oppunder investeringer i datterselskapene, samt å bevare handlekraft hvis selskapene opplever aktivitetsbortfall. Man ønsker også å ha beredskap og løfteevne til raskt å kunne gripe muligheter. Selskapet har i løpet av året betalt ned trekkfasiliteten i DnB Bank på kr 300 mill.

Verdensøkonomien har som følge av Covid-19 vært igjennom et turbulent år, mens signalene for 2021 ser lysere ut. De fleste råvarepriser er stigende, og tilsvarende for lange renter, noe som bekrefter markedets tro på fortsatt innhenting og vekst globalt.

Avkastningen på finansporteføljen i GC Rieber Fortuna AS i 2020 svingte kraftig, men endte opp i henhold til den forventning som var etablert før pandemien. Aksjeandelen i porteføljen er fremdeles noe under målsetningen, men dette må sees i sammenheng med GC Rieber Gruppens samlede finansielle eksponering.

Markedet for finansiering av nye prosjekter har ha vært til stede i hele 2020. Gruppen har hatt en god dialog med banker og finansinstitusjoner i 2020, og opplever fortsatt god interesse for å finansiere prosjekter i regi av GC Rieber selskapene.

Likviditet og gjeld

Endring i likviditet utgjør for konsernet i 2020 kr 0,5 mill., hvorav kr 296 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr 153 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -448 mill. fra finansieringsaktiviteter. Investeringsaktiviteten har også i 2020 vært størst innen Eiendom og VivoMega, som i de foregående år.

Det har blitt betalt utbytte med kr 8 mill. til aksjonærene i datterselskaper innen gruppen, mens det ble betalt utbytte fra morselskapet GC Rieber AS med kr 25 mill.

Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde per 31.12.20 kr 484 mill., som utgjør 16 % av den samlede gjeld, mot kr 394 mill. og 12 % i fjor.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Organisasjon

Creating Joint Futures er GC Riebers visjon for fremtiden. Vi jobber for å oppfylle dette bl.a. gjennom våre 3 kjerneverdier: Kreativitet, Driftighet og Ansvarlighet og våre 10 leveregler, mange av dem fra stifterens tid. Vår ambisjon er at GC Rieber skal ha et innovativt, kompetansebasert og inkluderende arbeidsmiljø.

Ved rekruttering og karriereplanlegging vektlegges alltid kompetanse tungt. Innovasjonskraft og gründerskap har vært og er fortsatt viktige karakteristika for kulturen i GC Rieber. Ved aktivt å tilrettelegge for og oppmuntre til dette, sikrer vi GC Riebers utviklingsmuligheter i fremtiden.

Mangfold omfatter alder, kjønn, erfaring, kompetanse, etnisitet, kulturell bakgrunn, religion, verdier, seksuell legning og funksjonshemminger – alt som bidrar til å forme våre tanker og perspektiver. Inkludering betyr at alle i GC Rieber skal føle at de er del av et fellesskap hvor de kan yte sitt beste. Det er iverksatt flere aktiviteter med tanke på å bedre den kjønnsmessige balansen i gruppen, bl.a. på lederutviklingskurs og ved rekruttering av ledere.

Ved utgangen av 2020 var det til sammen 409 ansatte i gruppen, mot 398 året før. Det var 134 kvinnelige ansatte (tilsvarende 33 %) mot 130 i 2019 og 275 mannlige ansatte (tilsvarende 67 %) mot 268 i 2019. Det var 72 innleide sjøfolk på skipene, mot 120 i 2019. I tillegg var det 26 innleide som hovedsakelig var knyttet opp mot våre utenlandske selskaper. Samlet omfatter derved gruppen 507 arbeidsplasser mot 569 i 2019. Styret takker alle medarbeidere for god innsats, flott stå på-vilje og en fabelaktig evne til å snu seg fort rundt i et krevende år preget av mange utfordringer knyttet til Covid-19.

GC Rieber AS` ledergruppe besto ved utgangen av 2020 av 2 kvinner og 3 menn (40 % kvinneandel.) Det er god balanse i form av kvinner i ledende fag- og mellomlederstillinger i gruppen. Imidlertid er alle selskapslederne menn, noe som styret ikke er tilfreds med. I styrene i gruppen er det også god kjønnsmessig balanse, hvor flere selskaper hadde 60 % kvinneandel gjennom 2020, herunder også styret i GC Rieber AS (konsernstyret).

GC Riebers Lederforum, som består av 30 av gruppens ledere, har hatt to samlinger i 2020 med fokus på innovasjon, ledelse og kompetanseutvikling. Alle medarbeidere har individuelle kompetanse- og utviklingsplaner som følges opp basert på selskapets målsettinger, strategier og prioriteringer. Det er GC Riebers holdning at en sterk satsing på kompetanseutvikling vil være avgjørende for langsiktig forretningsmessig suksess, og for medarbeidernes trivsel og relasjon til GC Rieber som arbeidsgiver.   

Som ett ledd i vår teknologi- og HR-strategi, har vi samlet alle tiltak og aktiviteter rettet mot kompetansebygging og innovasjonskultur under et felles begrep; GROW – GC Rieber Our Way. Vi ønsker å skape en arena og et system for kunnskapsdeling og samhandling mellom alle medarbeiderne og selskapene i GC Rieber. Gjennom tiltakene ønsker vi å bygge en bedriftskultur hvor ansatte er fremoverlente og interesserte i å lære. Medarbeiderne vil gjennom dette også forbedre sin digitale kompetanse samtidig som vi skaper en kultur hvor det er rom for å ta i bruk ny teknologi, prøve og feile.

Lederutviklingsprogrammet «Lead by Example» er ett GROW-tiltak. I 2020 fullførte det første kullet av ledere dette programmet, som er forankret i gruppens visjon Creating Joint Futures og som skal forsterke våre lederprinsipper; Resultatorientert, Inkluderende og Tydelig. Vi fortsetter programmet med oppstart av et nytt kull i løpet av 2021.

Arbeidsmiljøet i GC Rieber betraktes som godt. Sykefraværet i gruppen var på 3,3 % mot 1,9 % året før. Økning i fraværet er hovedsakelig knyttet til utfordringer rundt Covid-19. Det gjennomføres årlige vernerunder og tilbys privat helseforsikring og årlig individuell helseundersøkelse til medarbeiderne.

Det er arbeidet systematisk med å bedre rapporteringen av arbeidsulykker og uønskede hendelser. På denne bakgrunn er det rapportert om 18 arbeidsulykker i 2020 mot 27 i 2019. 3 av disse medførte kortere eller lengre sykefravær mens 15 ikke medførte fravær.

I majoritetseide selskap i gruppen er det ca. 20 uavhengige styremedlemmer som ikke er ansatt eller har aksjer i selskapene. Valg av styremedlemmer foretas på bakgrunn av kompetanse, erfaring, mangfold og integritet. Det er en fast praksis med utskifting av minst ett styremedlem innen et av selskapene i gruppen hvert år. Styrehonorarer fastsettes på basis av ansvar, tidsforbruk og honorarnivå i tilsvarende foretak. Det er ikke inngått særskilte bonusavtaler, opsjonsordninger eller sluttvederlagsordninger for styreleder eller adm.dir. i GC Rieber AS. Alle styrene foretar en årlig egenevaluering. Retningslinjene for god virksomhetsstyring gjennomgås regelmessig. Det sendes årlig ut et eierbrev til selskapsstyrene innen GC Rieber Gruppen, med forventede avkastningskrav og ønskede prioriteringer fra eier.

Innovasjon og teknologi

I 2020 startet implementeringen av teknologistrategien som ble lagt i 2019. Den innebærer økt satsing på kompetanse hos alle medarbeidere, samt en betydelig oppgradering av våre systemer og infrastruktur. Vi signerte avtale med Intility AS som ny leverandør av IT driftstjenester våren 2020. Avtalen innebærer betydelig økt nivå på datasikkerhet og tilgjengelighet med 24/7 overvåkning og support på all infrastruktur på samtlige lokasjoner. Migreringsprosjektet begynte i 2020, og vil ferdigstilles i 2021.

Vi gjentok suksessen fra 2019 og gjennomførte Innovation Challenge 2.0 i nytt digitalt format. Gjennom hele høsten jobbet 8 tverrfaglige team med ulike utfordringer og fikk undervisning i innovasjonsmetodikk i digitale workshops. Nytt av året var at selskapene i forkant formulerte sine strategiske utfordringer som teamene kunne velge fra. Flere team ble sammensatt på tvers av selskaper og geografi, inklusive deltakere fra både India og Sør-Afrika. 

I finalen som ble live-streamet fra MediaCity i Bergen, fremførte hvert team en 3 minutters videopitch og en jury sammen med over 200 seere, kåret 3 vinnere. Arrangementet skapte betydelig entusiasme og læring i organisasjonen, og flere av prosjektene ser ut til å kunne bli realisert. Samtlige selskap i GC Rieber Gruppen har nå en portefølje av innovasjonsprosjekter, som innbefatter både inkrementelle forbedringer og helt nye digitale forretningsmodeller.

For å ytterlige styrke Innovasjonsarbeidet besluttet styret å sette av kr. 100 mill. til investeringer i innovasjonsprosjekter gjennom etableringen av GC Rieber GROWIT. Målet med satsingen er å gripe forretningsmuligheter som ligger utenfor dagens kjerneområder gjennom spin-offs og strategiske investeringer i eksterne tidligfase selskaper. GROWIT blir et verktøy for både å realisere interne innovasjonsprosjekter og å søke eksternt etter nye forretningsområder for GC Rieber Gruppen. GROWIT ledes av gruppens CTIO, men vil trekke på fagekspertise fra virksomhetene i hvert enkelt prosjekt. Det er etablert et eget investeringsstyre av interne ressurspersoner, som vil ta endelig stilling til hvert prosjektforslag.

Samfunnsansvar og bærekraft

Å ta vare på våre omgivelser i bred forstand har vært en viktig verdi for GC Rieber helt siden oppstarten for over 140 år siden. Etableringen av GC Rieber Fondene i 1929 var et viktig og synlig bevis på dette. Hver femte krone av gruppens overskudd går nå til de formål som Fondene støtter innenfor helse, kultur og friluftsliv. Ivaretakelse av samfunnet som en av de fire interessegruppene til bedriften og integrering av godt samfunnsansvar i strategier og daglige forretninger, er andre eksempler på dette. Gruppens 10 leveregler, hvorav de fleste ble utformet for over hundre år siden, blir fortløpende henvist til og tjener som beslutningskriterier sammen med mye annet.

I 2020 slo for alvor det nye begrepet ESG (Environmental, Social and Governance) gjennom i det internasjonale forretningsvokabularet. En rekke godkjenningsordninger, sertifiseringer og analyser tok opp i seg såkalte ESG-indikatorer. Så vel forretningspartnere som banker og investorer begynte å bruke ESG-rangeringer i sine beslutningsprosesser. GC Rieber tilpasser løpende vårt allerede godt innarbeidede samfunnsansvar til disse nye verktøyene. ESG-aksjer har også blitt et nytt og yndet begrep. I mange snitt er GC Rieber-aksjen etter hvert også en ESG-aksje, gjennom både VivoMega, Compact, Eiendoms sterke satsing på bærekraftige bygg og Shippings nye orientering mot fornybare energier.

I tillegg til miljømessig bærekraft, er også sosial og økonomisk bærekraft viktige verdier. GC Rieber har en egen Code of Conduct for å sikre kvalitet i leverandørkjeder og partnerskap. De ulike forretningsområdene i gruppen har valgt å vektlegge ulike deler av denne Code of Conduct, ut fra hva som er de mest sentrale utfordringene innen de ulike bransjene.

Siden 2010 har GC Rieber vært tilknyttet FN-initiativet UN Global Compact. Gjennom årlig rapportering og fokus på FNs bærekraftmål, har gruppen et godt grunnlag for å intensivere arbeidet med bærekraft frem mot 2030. Selskapene i gruppen har gjennom individuelle analyser valgt ut sine prioriterte bærekraftmål hvor de har størst direkte effekt og kan gjøre en størst mulig forskjell. Les mer om disse i selskapets årsrapport og på vår hjemmeside www.gcrieber.com

Strategi og fremtidsutsikter

I 2020 har styret og ledelsen arbeidet målrettet med å sette den nye forretningsmodellen som aktivt eierselskap ut i livet. Det er særlig lagt vekt på å videreutvikle den eksisterende porteføljen, å diversifisere porteføljen gjennom bl.a. etablering av GC Rieber Fortuna AS som eget forretningsområde for kapitalforvaltning og å legge til rette for øket innovasjon og utvikling av nye mulige forretningsområder gjennom GROWIT. For å oppnå skalaeffekter og for å opprettholde en ønsket risikofordeling er det et mål at hvert forretningsområde ikke skal anvende mindre enn 10 % eller mer enn 20 % av gruppens verdijusterte kapital.

Eierselskapets rolle er å utøve aktivt kompetansebasert eierskap og å støtte og guide utviklingen av forretningsområdene. Administrative tjenester innen HR, økonomi, IT, merkevare og juridisk rådgivning leveres der hvor det er hensiktsmessig. GC Rieber skal fortsatt være kjennetegnet av en solid balanse og god likviditet som verktøy for å oppnå handlefrihet og fleksibilitet.

Styret er opptatt av stadig å utvikle gruppen og å allokere og reallokere kapital der hvor muligheter oppstår. GC Rieber har et langsiktig industrielt og driftsorientert eierperspektiv på sine investeringer. Kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og fisjoner er derfor også en naturlig del av strategien. Som et eksempel på dette har man i starten av 2021 inngått et partnerskap med det danske investeringsselskapet Kirk Kapital AS om eierskapet til GC Rieber VivoMega AS. GC Rieber fikk gjennom denne transaksjonen frigjort likviditet til reallokering og vi har fått en partner for raskere å kunne realisere vekststrategien innen VivoMega enn det vi kunne klart alene.

Risikoeksponeringen overvåkes løpende. Det er et mål å avgrense den samlede eksponering mot enkeltbransjer og individuelle store risiki. Motpartsrisiki søkes redusert og tapsbegrensende tiltak iverksettes når det er nødvendig.

Samlet sett mener styret at GC Rieber er godt rustet for fremtiden og man har et positivt markedssyn for de fleste av gruppens virksomheter.

Aksjonærforhold

GC Riebers aksjonærpolitikk er over tid å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av løpende utbytter og verdistigning. Det legges til rette for tidvis å kunne tilby aksjonærene muligheter for deltagelse i eiertransaksjoner i prosjekter og selskaper i gruppen.

GC Rieber-aksjen omsettes gjennom DNB og aksjeadministrasjon er ivaretatt gjennom VPS. Siden oljekrisen i 2014 har både kursen og omsetningen ligget på lave nivåer. Etter Covid-19-pandemiens utbrudd oppsto ytterligere usikkerhet rundt driften og fremtidsutsiktene. Etter hvert som situasjonen ble mer avklart og ettersom flere tiltak og transaksjoner ble gjennomført har interessen for aksjen øket noe. Det er likevel bare registrert et fåtall aksjetransaksjoner i 2020.

Som et tiltak for å forbedre aksjeomsetningen ble det mot slutten av 2020 iverksatt en marketmakingavtale mellom selskapet og GC Rieber Fondene. Fondene stiller løpende kjøps- og salgskurser i aksjen gjennom DNB sånn at aksjonærer som evt. selger også skal ha mulighet for å kunne kjøpe aksjer igjen når de ønsker. Det er ennå for tidlig å evaluere ordningen. Det foreligger ingen planer om børsnotering eller listing av GC Rieber-aksjen på den unoterte listen.

Det har vært en målsetting å tilby aksjonærene utbytter som minst dekker de løpende eierkostnadene for personlige aksjonærer, i form av formueskatt og utbytteskatt, samt noe til løpende nettoavkastning. Over tid har det nå vært en utdelingsprosent på oppunder 50 % av konsernresultatet, mens målsettingen er minst 20 %. Den så vidt høye utdelingsprosenten er påvirket av store underskudd i flere år.

Som kjent var utbyttet for 2019 sterkt påvirket av Covid-19-utbruddet og signaler fra myndighetene våren 2020. Det ble derfor kun utbetalt et minimumsutbytte som var beregnet å dekke eierkostnadene for de personlige aksjonærene. Styret fikk videre en fullmakt fra generalforsamlingen i 2020 til å vurdere et evt. tilleggsutbytte senere på året, når konsekvensene av Covid-19 var nærmere avklart. Etter en helhetsvurdering valgte styret ikke å benytte denne fullmakten. Styret var imidlertid tydelig på at vurderingen knyttet til et tilleggsutbytte skulle gjøres på nytt ved fastsettelsen av utbyttet for 2020. På denne bakgrunn foreslås det for generalforsamlingen 2021 et samlet utbytte på kr 150,- per aksje.

Det understrekes at utbyttevurderingen er gjort for 2019 og 2020 samlet. Som kjent hadde gruppen et historisk godt resultat i 2019, mens det altså ble utbetalt et minimumsutbytte. I 2020 derimot har gruppen et svakt år resultatmessig sett, mens utbyttet foreslås på et historisk høyt nivå. Av det foreslåtte utbyttet på kr 150,- er det beregnet at ca. kr 85,- per aksje (57 %) går med til å dekke eierskattene for en typisk personlig aksjonær som benytter bunnfradraget på annen formue, mens ca. kr 65,- per aksje (43 %) blir nettoutbytte til aksjonæren.

 

Disponering GC Rieber AS MNOK
Årets resultat 179,3
Avsatt til utbytte 61,8
Overført til annen egenkapital 117,6
Sum disponert 179,3

 

Bergen, 24. mars 2021

Camilla Grieg
Styreleder

Per Otto Dyb
Nestleder

Søren Martens
Styremedlem

Cathrine Rieber
Styremedlem

Paul Chr. Rieber
Adm.dir.

Toppbilde: iStock / AG&