Om GC Rieber

GC Rieber AS er et privat eierselskap med virksomhet i fem aktive kjerneområder: Shipping, Compact, Oils, Salt og Eiendom, samt en finansportefølje som fra 2020 utgjør et 6. forretningsområde under navnet Fortuna. Gruppens forretningsmodell 4.0, er basert på selvstendige forretningsområder med egne styrer og komplette lederteam, alle samlet under felles verdigrunnlag, merke og visjonen; Creating Joint Futures. GC Rieber har opprinnelse fra 1879, med dokumenterte resultater for godt samfunnsansvar som en integrert del av virksomheten. Gruppen har nye kraftige ambisjoner innen bærekraft. Selskapenes spesialiserte kompetanse i sine markeder kombinert med eiernes og ledelsens engasjement for innovasjoner og utvikling, vil gi mange spennende og lønnsomme kundereiser inn i fremtiden.

 

Viktig informasjon

Det vises til koronakrise, oljeprisfall og nedsmelting av økonomien innenlands og over hele verden. På denne bakgrunn anmodes aksjonærene om å betrakte alle tall og informasjoner i regnskap, balanse, noter og årsberetning som beheftet med stor usikkerhet. Spesielt understrekes at verdivurderinger i balansen er gjort pr 31.12.19, da regnskapsloven ikke tillater avsetninger og nedskrivninger som har sin opprinnelse etter denne dato. Det er mer enn sannsynlig at verdiene i balansen pr. i dag er betraktelig lavere enn det som fremkommer pr 31.12.19.

Struktur

Eierskap