Shipping

Fra å være fokusert på oljerelatert virksomhet har GC Rieber Shipping de senere årene dreid kjerneaktiviteten i retning av fornybar energi til havs. I 2019 kom nær halvparten av driftsinntektene fra arbeid med fornybar energi, herunder offshore vind, noe som støtter oppunder selskapets ønske om å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Selskapets resultater og verdiutvikling er imidlertid fremdeles tett knyttet til lete- og utbyggingsaktiviteten innen offshore olje- og gass. På sikt søker selskapet å redusere sin eksponering mot denne sektoren.

Overordnet markedsutvikling

Markedet innen fornybar energi offshore er i sterk vekst. Det medfører at subseafartøy som tradisjonelt har jobbet med olje- og gassrelaterte prosjekter nå også blir benyttet innen fornybar energi. Etterspørselen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å forhindre overkapasitet av skip i markedet og det generelle ratenivået er ikke bærekraftig på lengre sikt. Det forventes at markedssituasjonen innenfor Subsea & Fornybar vedvarer i 2020, men underliggende vekst i det globale energibehovet danner grunnlag for gradvis forbedring deretter. Innen seismikk, et markedssegment som historisk ligger i forkant av syklusen, har man gjennom 2019 observert økende aktivitet og en gradvis økning i ratenivå. Det forventes at denne trenden fortsetter i 2020.

 

GC Rieber Shipping jobber kontinuerlig med å tilpasse driften av skip og organisasjon til et konkurransedyktig kostnadsnivå, og samtidig sikre god og sikker drift av skipene. Dette forbedringsarbeidet har resultert i flere nye driftsavtaler i 2019 for skip som eies av andre rederier, noe som bekrefter GC Rieber Shippings posisjon som foretrukket partner for kundene.

Sysselsettingen av offshoreskip er fremdeles preget av overkapasitet som følge av lavere investeringer innenfor offshore olje og gass. Utvikling i oljepris, som har vært preget av høy volatilitet de senere årene, er den viktigste driveren for oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter.

Subsea & Fornybar

GC Rieber Shipping har tre heleide skip som opererer innenfor Subsea & Fornybar. Søsterskipene Polar King og Polar Queen ble opprinnelig designet for konstruksjons- og IMR-arbeid (Inspection, Maintenance and Repair), men har det siste året i hovedsak utført arbeid knyttet til kabellegging og kommisjonering av vindmøller. Polar Onyx opererer innen konstruksjonsmarkedet og SURF (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines). Lønnsomheten innenfor Subsea & Fornybar er fortsatt preget av at ratenivået i markedet ikke er bærekraftig på lang sikt.

Polar King har vært på langtidskontrakt for Nexans siden januar 2017. Skipet har jobbet med kabelleggingsprosjekter i Nordsjøen, Middelhavet og Canada. Etter flere forlengelser, varer nå kontrakten til juli 2020. Polar Queen har vært beskjeftiget fra januar til oktober 2019 på to ulike prosjekter i Tyskland og England. Skipet har jobbet som hotellskip for teknikere som arbeider på vindturbiner og plattformer offshore. Polar Queen starter på en ny fem-måneders kontrakt i april 2020. Polar Onyx startet på en treårskontrakt i januar 2018 for DeepOcean, hvor det jobbes med vedlikehold og installasjon av subsea-strukturer på Jubilee- og TEN-feltene i Ghana.

 

I 2019 inngikk GC Rieber Shipping nye driftsavtaler (ship management) for fire skip, hvor selskapet skal drifte skip på vegne av eksterne skipseiere. Driftsavtalen med Statnett Transport omfatter maritim drift av skipene Elektron og Elektron II, som hovedsakelig benyttes til transport av transformatorer, generatorer, turbiner og lignende til norske energiforsyningsanlegg. Driftsavtalen med Nexans omfatter maritim drift av kabelleggingsskipet Nexans Skagerrak, samt maritim drift av nybygget Nexans Aurora når det kommer i drift i 2021. GC Rieber Shipping har lang erfaring med å drifte skip for eksterne kunder og ser frem til å levere høykvalitets maritim drift til nye viktige kunder.

I 2019 kom nær halvparten av driftsinntektene fra arbeid med fornybar energi.

Marin seismikk

GC Rieber Shipping drifter fire høykapasitets seismikkskip på vegne av Shearwater GeoServices (Shearwater). Shearwater ble etablert i 2016 som et 50/50 joint venture-selskap mellom GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen. Eierandelen til GC Rieber Shipping er som følge av flere oppkjøp og kapitalutvidelser i Shearwater, nå 19 %. Shearwater er en verdensledende global fullservicetilbyder av marine geofysiske tjenester med en flåte på 23 skip. I 2019 inngikk selskapet en avtale med CGG om overtagelse av deres flåte med syv seismikkskip, samt en femårsavtale om levering av seismikktjenester.

 

Markedsutviklingen i seismikksegmentet har vært positiv i 2019. Shearwater har sikret flere kontrakter med store internasjonale kunder og har opplevd økt etterspørsel og aktivitetsnivå. Det forventes at den positive utviklingen fortsetter i 2020. Kontraktsdekningen har økt betydelig sammenlignet med fjoråret, og selskapet har et godt grunnlag for videre vekst.

Is/support

GC Rieber Shipping har eierskap i tre skip innen is/support segmentet. Isbryteren Polar Pevek og crewbåtene Polar Piltun og Polar Baikal eies gjennom ulike 50/50 joint ventures med eksterne partnere. De nevnte fartøyene opereres av selskapets driftsselskap, OOO Polarus i Yuzhno-Sakhalinsk, Russland.

Polar Pevek er på kontrakt med Exxon Neftegas Ltd (ENL) frem til høsten 2021 og opererer på De-Kastri oljeterminal. Polar Baikal og Polar Piltun er på kontrakt til Sakhalin Energy Investment Company og frakter personell til oljerigger på Sakhalin feltet. Kontrakten ble nylig forlenget til slutten av 2020.

 

Forskningsskipet RRS Ernest Shackleton, som var på bareboat certeparti til British Antarctic Survey (BAS) for operasjon i Antarktis, ble solgt i mai 2019 til Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Skipet ble utviklet av GC Rieber Shipping i 1995 og var på kontrakt med BAS fra 1999.

Markedet for offshore vind er i hurtig utvikling og fokuset på innovasjon er økende.

Innovasjon og bærekraft

Markedet for offshore vind er i hurtig utvikling og fokuset på innovasjon er økende. Som en del av GC Rieber Shippings strategi, jobber selskapet med flere mulige konsepter rettet mot dette markedet. Med over 30 års erfaring fra egenutviklede nyskapende skipsdesign, er selskapet unikt posisjonert for å løfte bransjen videre. Konkret søker GC Rieber Shipping å utvikle innovative skipsløsninger med bærekraftig profil. Målsetningen er vesentlig reduksjon av klimaavtrykket gjennom hele skipets levetid.

GC Rieber Shipping har kontinuerlig fokus på bærekraft i sin daglige drift, og har i 2019 identifisert følgende seks av FNs 17 bærekraftmål hvor det vurderes at GC Rieber Shipping kan ha størst positiv påvirkning;

 

Nr. 3 - God helse
Nr. 5 – Likestilling mellom kjønnene
Nr. 7 – Ren energi for alle
Nr. 13 – Stoppe klimaendringene
Nr. 14 – Liv under vann
Nr. 16 – Fred og rettferdighet

Det vises til GC Rieber Shippings egen årsrapport på www.gcrieber-shipping.com for en nærmere beskrivelse av selskapets arbeid med bærekraft i 2019.

/ FAKTA GC RIEBER SHIPPING

  • Offshore/shippingselskap som omfatter eierskap i spesialskip, høykvalitets maritim drift og prosjektutvikling innen segmentene subsea/fornybar, is/support og marin seismikk.
  • Spesialisert kompetanse innen operasjoner i værharde omgivelser, design, utvikling og maritim drift av offshoreskip.
  • Hovedkontor og driftsselskap i Bergen og driftsselskap i Yuzhno-Sakhalinsk (Russland). Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. 

/ NØKKELTALL

 (MNOK)

Driftsinntekter 257 
Driftsresultat 67 
Resultat før skatt 14 
Totalkapital 2 898 
Antall arbeidsplasser  157

 

 

Einar Ytredal, CEO
GC Rieber Shipping