Salt

Markedsbeskrivelse

GC Rieber Salts virksomhet spenner vidt. Først og fremst redder vi liv på veiene ved at salt skaper friksjon vinterstid og demper støv om sommeren. Dernest trygger vi matforsyningskjeder gjennom salt til fiskerinæringen, næringsmiddelindustrien og landbruket. Endelig bidrar vi til å trygge og effektivisere energiforsyningen ved spesialprodukter til oljeindustrien. Våre markeder er avhengige av snø om vinteren, sol om sommeren og godt fiske. Det er store variasjoner både fra år til år og innen hver sesong. Variasjonene innen en sektor kan være store, men historien viser at totalbildet er relativt stabilt. Slikt sett kan vi si at ved å være i flere sektorer oppnår vi en naturlig risikospredning.  

Generell markedsutvikling

2019 ble nok et godt år for salt. Drevet av et høyt salg av veisalt samt solide bidrag fra fisk, landbruk og olje er vi ikke langt unna å sette ny omsetningsrekord. Vi har i løpet av året skilt ut emballasjevirksomheten på Island i eget selskap og solgt oss ned til 34%. Etter flere år med manglende lønnsomhet innen spesialkjemi (GC Rieber Chemicals AS), ble denne enheten solgt ut. Vi har nå en virksomhet som fremstår fokusert og hvor kjerneaktiviteten står i sentrum. Fremover vil vi jobbe med ytterligere forbedringer, men for å klare dette må vi også evne å fornye oss. Vi jobber derfor med flere ulike innovasjonsprosjekter både innen prosessforbedring og bærekraft. 

Veivedlikehold

Det pågår fremdeles utbygging av veinettet både i Norge og ellers i Norden. I tillegg øker kravet til veisikkerhet og reduksjon av ulykkesfrekvensen. Når dette settes i sammenheng med klimaendringene vi opplever, med lengre perioder med temperaturer rundt nulløker utfordringene med å holde fortauer, sykkelstier og veibanen snø og isfri. Salt vil fremover fortsatt spille en viktig rolle i den prosessen. noe som igjen fører til fortsatt behov for store menger veisalt. Et annet perspektiv med hensyn til klimaendringer er den store variasjonen fra år til år. Det vil komme både "grønne vintre" og år med ekstra utfordringer med mye snø og is.

 

 

2019 ble et solid år for oss grunnet en snørik 18/19 vinter samt en god start på 19/20 sesongen. I Danmark var salget av veisalt lavere enn forventet da vinteren der i stor grad var fraværende i 2019. Svevestøv er en tiltagende utfordring i flere byer og det er økende etterspørsel etter produktet magnesiumklorid brukt til støvdemping. Magnesiumklorid benyttes ofte fra slutten av vintersesongen og frem til sommeren.

All informasjon vi har tilsier at riktig bruk av salt er den mest skånsomme og økonomiske måten å redde liv på veiene.

Fisk

Salg av salt til fiskerisektoren har alltid vært viktig for oss. Det har også tradisjonelt vært en sektor med gode volumer. I de senere årene har imidlertid konkurransen økt, med tilhørende press på volumer og marginer. Dette blir i noen grad oppveid av høy aktivitet på Island og Færøyene samt forbedret logistikk og mer effektive arbeidsprosesser. Også 2020 er forventet å gi et utfordrende marked, spesielt i Norge.

Næringsmidler

GC Rieber Salt er en ledende leverandør av salter til næringsmiddelindustrien. Markedet er krevende med strenge krav til både kvalitet og dokumentasjon. Med tiltagende konkurranse ble resultatene i 2019 som forventet.

Bærekraft og innovasjon

Med stadig mer fokus på klima og miljø, stilles det ofte kritiske spørsmål til bruk av salt spesielt til veivedlikehold. Det forskes mye på alternativer til veisalt. GC Rieber Salt deltar også i ulike forskningsprosjekter for å avdekke alternative og bedre metoder/produkter som gir samme gevinst mht veisikkerhet. Pr i dag er riktig bruk av salt både den mest skånsomme og den mest økonomiske måten å redde liv på veiene. Som et bidrag til redusert Co2 utslipp jobbes det stadig med å forbedre organiseringen av logistikk i verdikjeden vår.

Vi arbeider også med målrettede innovasjonsprogrammer for å utvikle nye former for emballasje og derved redusere klimafotavtrykket til virksomheten.

Utviklingen av vår nye kundeportal håper vi blir tatt godt imot av våre kunder. Primært ønsker vi å levere løsninger som forbedrer kundeopplevelsen og samtidig effektivisere egne interne prosesser.

Vi arbeider med målrettede innovasjonsprogrammer for å utvikle nye former for emballasje og derved redusere klimafotavtrykket til virksomheten.

/ FAKTA GC RIEBER SALT

 

  • GC Rieber Salt leverer et bredt spekter av salt over hele Norden.

  • GC Rieber Salt selger hovedsakelig salt til industrielle markeder innen fiskeri, næringsmiddel, landbruk, veivedlikehold og oljeindustri.

/ NØKKELTALL

 (MNOK)

Driftsinntekter 728
Driftsresultat 35
Resultat før skatt 21
Totalkapital 483
Antall ansatte 79 

Steffen Richardsen, Adm.dir.
GC Rieber Salt