Oils

Generell markedsbeskrivelse

GC Rieber Oils er en etablert produsent av omega-3-konsentratingredienser til et globalt marked. Den totale verdien av markedet blir av GOED, den globale paraplyorganisasjonen for omega-3-næringen, anslått til NOK 12 milliarder årlig. Konsentratingrediensmarkedet har de siste årene hatt en årlig vekst på omkring 8 %, mens samlet vekst for omega-3 ingredienser har ligget på 2 %. Fremover forventer GOED videre vekst på linje med tidligere år.

USA representerer en tredjedel av totalmarkedet for omega-3-konsentrater målt i verdi. Europa er nest størst med en andel på 17 %, etterfulgt av Kina med 13 %. Konsentratingrediensene står fortsatt for kun 18 % av samlet volum, men utgjør likevel hele 36 % av verdien av det totale omega-3- markedet. Dette viser at konsentrater er høyverdige og godt betalte produkter, noe som også gjenspeiler det høyteknologiske og avanserte håndverket som kreves for å produsere ingrediensene.

 

Trenden med forflytting av salgsvolum fra raffinerte oljer til konsentrater fortsetter. Sluttbrukernes preferanse for færre og mindre kapsler er en viktig driver for våre produkter, hvor konsentrater også lett lar seg kombinere med andre vitaminer i samme kapsel. Veksten fremover forventes å komme i asiatiske land, drevet av en økende middelklasse, hvor økt fokus på helse og omega-3, vil gi voksende etterspørsel.

Konkurransen i omega-3-markedet er fortsatt høy. Den sterkeste konkurransen oppleves på mer lavverdige og lavkonsentrerte produkter. For høykonsentrerte oljer er antall konkurrenter relativt få. Konkurrentene består derfor hovedsakelig av større internasjonale kjemi- og farmasikonsern og mindre norske aktører hvor flere er tilknyttet den marine klyngen i Møre og Romsdal. Konkurrenter som er etablert av råvareleverandører i Sør-Amerika har fortsatt ikke maktet å få gjennomslag i markedet. Én aktør fra Sør-Amerika har redusert ambisjonene med høykonsentrater og holder seg til enklere produkter. Nærhet til råvarer er altså ikke alene en stor nok fordel for å lykkes i markedet.

Markedsutvikling

Det siste året har vi opplevd en forflytning av omsetning fra USA og Europa til Asia.

Det europeiske markedet har de siste årene hatt tilnærmet nullvekst. Til tross for dette har GC Rieber Oils opplevd god etterspørsel. Salgsvolumet til det europeiske markedet har likevel vært noe lavere enn foregående år, grunnet begrensninger i produksjonskapasiteten første del av året. Asia er markedet hvor vi nok et år har opplevd den sterkeste omsetningsveksten. Dette er i tråd med den internasjonale utviklingen.

 

Nord-Amerika er vårt største marked for noen av våre produkter (etylester), men vi ser nå en trend mot andre former for Omega-3 produkter hvor selskapet også har en god posisjon. Markedet er i all hovedsak dominert av store kunder som bestiller årlige volum basert på anbudsprosesser. Mens det nord-amerikanske markedet tidligere har vært dominert av USA, har vi det siste året sett en økning i ordrer fra Canada. Vi ser også en økning i andel high-end-produkter som selges til Nord-Amerika.

GC Rieber Distribution

GC Rieber Distribution AS, et partnerskap med det peruanske fiskerikonsernet Hayduk, har blitt styrket ytterligere i året som har gått. Dette har i 2019 utløst konkrete tiltak på flere av fabrikkene til Hayduk der fiskeoljekvaliteten er forbedret. Ytterligere prosjekter og tiltak diskuteres som del av samarbeidet.

Antall salg og volum har økt sammenlignet med tidligere år. Veksten er forventet å fortsette i 2020, og selskapet sin kapitalbase er tilpasset forventet etterspørselsvekst.

Asia er markedet hvor vi nok et år har opplevd den sterkeste omsetningsveksten.

Innovasjon og Bærekraft

Innovasjonsarbeidet for å skape fremtidige lønnsomme og bærekraftige løsninger har fått forsterket fart og fokus i året som har gått. Forsknings- og utviklingsavdelingen har en fremtredende rolle for å drive dette arbeidet gjennom tverrfaglige grupper med produksjons- og salgsavdelingen. Avdelingen er i løpet av året styrket men en ekstra ressurs og flere ansatte har fått mulighet for videre karriereutvikling gjennom nye stillinger. Pilotanlegg og laboratorier er sentrale verktøy i produkt- og prosessinnovasjoner. Selskapets organisasjon, kultur og kompetanse gir hurtighet i fasene fra idé til industrialisert produkt.

Vårt fremste fokus i 2019, for å sikre videre lønnsom vekst, har vært utbyggingen av konsentratfabrikken med to nye avanserte teknologiske prosesser. Prosessene tilfører oss ytterligere bredde, fleksibilitet og skala, som vil gi oss forsterket konkurransekraft.

I 2019 fikk selskapet, i konkurranse med mange andre aktører, tildelt støtte fra Forskningsrådet til to treårige innovasjonsprosjekter. Et «Industri 4.0-prosjekt», med implementering av sensorer og algoritmer for selvoptimalisering av prosesser, samt et prosjekt for utvikling av ny teknologi for å kunne ta i bruk norske råvarer til omega-3 konsentratproduksjon. Begge prosjektene treffer FNs bærekraftsmål i form av bedre utnyttelse av råvarer. Prosjektene muliggjøres gjennom et åpent og tillitsfullt samarbeid med kompetente partnere.

 

Innovasjon Norge har i løpet av året tilbudt å støtte selskapets sirkulærøkonomiprosjekt for å flytte biprodukter som bransjen bruker som brensel tilbake i næringskjeden som laksemat. Prosjektet samsvarer godt med selskapets klare mål om å bruke og forvalte råvarene på en mer bærekraftig måte.

Selskapets lagringskapasitet for råolje og biprodukter er utvidet med 30 tanker i 2019. Ekspansjonen vil redusere vår råvarerisiko og samtidig muliggjøre en mer bærekraftig forvaltning av våre biprodukter. Utvidelsen forventes å redusere volatiliteten i råvarepriser og på sikt forbedre våre marginer.

Innovasjon Norge har i løpet av året tilbud å støtte selskapets sirkulærøkonomiprosjekt.

/ FAKTA GC RIEBER OILS

  • GC Rieber Oils er en ledende leverandør av høykonsentrerte omega-3 oljer til produksjon av ferdigvarer.

  • Produktserien VivoMegaTM tilbyr et rikt utvalg av EPA og DHA konsentrater, med blant annet noen av de høyest konsentrerte omega-3 oljene som finnes på markedet.
     
  • Konsentratene blir levert til kunder over hele verden. 

/ NØKKELTALL

 (MNOK)

Driftsinntekter 300
Driftsresultat 63
Resultat før skatt 56
Totalkapital 478
Antall ansatte 72 

Jan Roger Bjerkestrand, CEO
GC Rieber Oils