Note 7
- Immaterielle eiendeler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Rettigheter / programvare Goodwill Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 36 941 54 952 91 893
Tilgang i året 590 0 590
Tilgang / avgang datterselskap -2 943 -14 145 -17 088
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 34 589 40 807 75 395
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 19 269 22 044 41 313
Tilgang / avgang datterselskap 0 -5 360 -5 360
Årets ordinære avskrivninger 6 025 8 835 14 859
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 25 294 25 519 50 812
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 9 295 15 289 24 584
Avskrivningsmetode lineær lineær
Økonomisk levetid 5 år 5 år

Balanseførte rettigheter/programvare pr. 31.12.2019 relaterer seg i det vesentligste til konsernets ERP-system.

Balanseført goodwill ved utgangen av året gjelder i sin helhet oppkjøp av datterselskapet Saltkaup ehf i 2017. Goodwill ble beregnet til 43 713 på oppkjøpstidspunktet og avskrives over forventet levetid på fem år. Årets avgang kommer fra utskillelse av deler av virksomheten i et eget selskap, som pr. 31.12.2019 er et tilknyttet selskap i konsernet.

Øvrig goodwill i konsernet er fullt avskrevet pr. 31.12.2019.