Note 6
- Varige driftsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Tomter/ grunnareal Bygninger/ fast eiendom Maskiner/ anlegg Skip/ kontrakter Driftsløsøre/ inventar Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 610 830 1 976 737 580 284 3 121 109 150 272 6 439 233
Restrukturering / reklassifisering -198 154 -75 940 -6 045 0 -4 014 -284 153
Tilgang i året 136 648 185 353 116 945 30 157 11 715 480 819
Avgang til anskaffelseskost 0 -1 734 -18 705 -127 221 -2 259 -149 919
Årets endring i omregningsdifferanser 0 -202 336 22 254 246 22 634
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 549 325 2 084 215 672 815 3 046 299 155 960 6 508 614
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 74 285 755 955 314 938 1 350 503 81 813 2 577 494
Restrukturering / reklassifisering 0 -19 -1 116 4 805 -4 120 -450
Akk. avskrivning på årets solgte driftsmidler 0 -1 716 -4 198 -111 060 -137 -117 111
Årets ordinære avskrivninger 0 76 837 29 976 108 952 15 650 231 414
Årets nedskrivninger 0 0 -1 533 3 858 47 2 372
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 74 285 831 056 338 067 1 357 058 93 253 2 693 719
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 475 040 1 253 158 334 748 1 689 242 62 707 3 814 896
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 25 - 50 år 3 - 20 år 3 - 25 år 3 - 15 år

Alle skip har bokførte verdier i USD som i konsernregnskapet regnes om til NOK med balansedagens kurs. Kursendring gir omregningseffekt som føres mot egenkapitalen. Akkumulerte omregningsdifferanser inngår i beløpene over.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018
Årets ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 231 414 218 924
Årets ordinære avskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 14 859 12 901
1 Sum ordinære avskrivninger 246 274 231 825
Årets nedskrivninger på varige driftsmidler 2 372 -52 206
Årets nedskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 0 0
1 Sum nedskrivninger 2 372 -52 206

Årets reversering av nedskrivninger utgjør 7 403 og relaterer seg i hovedsak til skip. Det er foretatt nedskrivning på 9 775, også hovedsakelig relatert til skip.

Det foreligger pr. 31.12.2019 ingen øvrige indikasjoner på verdifall på konsernets varige driftsmidler.