Note 32
- Hendelser etter balansedagen

8.januar 2020 fullførte Shearwater GeoServices en strategisk fartøytransaksjon med CGG. Etter transaksjonen eier GC Rieber Shipping ca. 19 % av aksjene, og forventer å regnskapsføre en gevinst (uten kontakteffekt) på USD 5,9 mill. i første kvartal 2020.

I januar 2020 fornyet GC Rieber Shipping charteravtalen for de to båtene «Polar Baikal» og «Polar Piltun» til å gjelde ut 2020, med opsjon til å forlenge for 2021-sesongen.

Korona-pandemien som har rammet verden etter årsskiftet, har vi bare begynt å se konsekvensene av. Hele verdensøkonomien blir påvirket, enkelte bransjer har fått inntektsgrunnlaget revet bort over natten og en rekke virksomheter står i fare for å gå konkurs. Oljeprisen og børsen har falt kraftig, og den første store direkte økonomiske konsekvensen for våre virksomheter er en anslått verdinedgang på våre investeringer på NOK 120 mill. i første kvartal 2020. Selv om våre virksomheter ikke tilhører de bransjene som er hardest rammet så langt, må vi regne med at også etterspørselen etter våre varer og tjenester vil bli påvirket dersom krisen blir langvarig. Videre må vi være forberedt på sekundære virkninger etter hvert som kunder kan få betalingsproblemer og forsyningssituasjonen kan bli vanskelig. Å tallfeste de totale økonomiske konsekvensene på det nåværende tidspunkt er ikke mulig, men at vi vil se en kraftig negativ påvirkning på resultatene for 2020 er det liten tvil om. På denne bakgrunn gjøres aksjonærene spesielt oppmerksom på at konsernregnskapet med tilhørende noter viser konsernets stilling pr 31.12.19, og at de økonomiske virkningene av økt usikkerhet og tilhørende verdifall som følge av pandemien således ikke er reflektert i årsregnskapet for 2019. Spesielt understrekes at verdivurderinger i balansen er gjort pr 31.12.19, da regnskapsloven ikke tillater avsetninger og nedskrivninger som har sin opprinnelse etter denne dato. Det er mer enn sannsynlig at verdiene i balansen pr. i dag er betraktelig lavere enn det som fremkommer pr 31.12.19.