Note 26
- Godtgjørelse til adm. dir., styre og revisor

For informasjon om godtgjørelse til adm. dir. i morselskapet, henvises det til note 16 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.

 

For samtlige selskap i konsernet er det utbetalt 3 382 i honorar til selskapenes styrer.   

 

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm. dir., eller inngått avtaler med disse om bonus, overskuddsdeling eller opsjoner. Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i konsernet.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Revisjon 2 556 2 204
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre attestasjonsoppgaver 48 552
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Skatterådgivning 54 574
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre tjenester 494 173
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet 2 Totalt honorar 3 152 3 502