Note 25
- Finansiell markedsrisiko og finansielle instrumenter

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditets-, rente-, bunkers- og valutarisiko. Konsernet benytter seg av ulike finansielle produkter for å redusere valutarisiko og renterisiko.

 

Rente
Konsernet har sikret store deler av sin netto renteeksponering. Det benyttes i den sammenheng både fastrentelån og rentederivater for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er lagt til grunn sikringsbokføring for flere av rentederivatene. Disse har en løpetid mellom 1 og 10 år.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018

Rentesikret del av langsiktig gjeld

Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall innen 1 år 87 787 33 913
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 1-2 år 110 494 33 913
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 2-3 år 508 043 81 962
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 3-4 år 22 298 569 691
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall om 4-5 år 23 871 49 950
Rentesikret del av langsiktig gjeld Forfall senere enn 5 år fra balansedato 194 400 134 263
Rentesikret del av langsiktig gjeld 1 Sum 946 893 903 690
Rentesikret del av langsiktig gjeld
Rentesikret del av langsiktig gjeld Herav USD 558 580 609 877
Rentesikret del av langsiktig gjeld Herav NOK 388 313 293 813

Likviditet

Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter slik at en til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse.  I likviditetsforvaltningen benyttes plasseringer i finansinstitusjoner med høy kredittverdighet, samt rentebærende papirer med høy likviditet og lav kredittrisiko.

 

Bunkers
Konsernet har som hovedregel ingen eksponering for endring i bunkerspriser for skip, da denne risiko ligger hos befrakter.
Det er følgelig ikke inngått sikringsforretninger knyttet til risiko for endring i bunkerspriser.

 

Valuta
En del av konsernets inntekter er i USD og GBP, mens bare en mindre del av drifts- og administrative kostnader er i USD/GBP. For å redusere konsernets valutaeksponering, er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK.

Konsernet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for kontantstrømmer i 2020.

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendring på finansielle sikringsinstrumenter blir ført mot resultat.

Konsernets portefølje av finansielle valutasikringsinstrumenter utgjorde på balansedagen:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Valuta Beløp Forfall Kurs Virkelig verdi
Termin for sikring av salgsinntekter USD 6 000 2020 8,92 783
Termin for sikring av salgsinntekter EUR 400 2020 9,97 41
Termin for sikring av salgsinntekter USD 1 200 2020 8,54 -142
Termin for sikring av salgsinntekter EUR 2 800 2020 10,11 219
1 Termin for sikring av salgsinntekter 900