Note 24
- Pantstillelser og garantier

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 2 428 902 2 513 790
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 57 434 53 560
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Garantier 32 851 33 961
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier Andre pantstillelser 95 540 91 085
Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier 1 Sum 2 614 727 2 692 397

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler

Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Faste eiendommer 1 166 565 1 166 127
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Grunnarealer 307 620 318 890
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Driftstilbehør 2 440 2 957
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Skip 1 689 242 1 770 606
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Aksjer 460 694 460 694
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Varelager 174 050 163 364
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler Kundefordringer 138 463 135 867
Regnskapsført verdi av pantesikrede eiendeler 1 Sum 3 939 074 4 018 505

I tillegg til forpliktelsene listet over har GC Rieber Shipping ASA gitt en morselskapsgaranti for 50 % av Shearwaters utestående lån (USD 86 mill. per 31.12.2019). Rasmussengruppen AS har gitt en motgaranti til GC Rieber Shipping for 63,9 % av denne forpliktelsen.

Dersom markedsverdien av Shearwaters fire skip reduseres til under 90 % av utestående lånebeløp, er GC Rieber Shipping forpliktet til, innen 12 måneder, å stille et depositum for differansen mellom markedsverdien og 90 % av utestående lån, begrenset til USD 10 mill. Rasmussengruppen AS har gitt en motgaranti til GC Rieber Shipping for 63,9 % av denne forpliktelsen.