Note 21
- Langsiktig gjeld

Konsernet hadde ved utgangen av 2019 følgende avdragsplan for den rentebærende gjeld:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018
Forfall innen 1 år 97 847 83 332
Forfall om 1-2 år 444 961 333 332
Forfall om 2-3 år 1 045 058 179 430
Forfall om 3-4 år 71 783 1 110 888
Forfall om 4-5 år 69 251 59 307
Forfall senere enn 5 år fra balansedato 700 000 747 503
1 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 2 428 902 2 513 791
Herav USD 1 151 724 1 256 512
Herav DKK 3 901 4 857
Herav NOK 1 273 277 1 252 422

Langsiktig gjeld i USD og DKK er omregnet til NOK etter balansedagens kurs.

Øvrig langsiktig gjeld er uten avtalt forfallstidspunkt.