Note 17
- Endring i egenkapital

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritets -interesser Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 0 433 840 574 2 268 521 737 176 3 469 511
Årets endring i estimater 279 73 352
Innbetaling av egenkapital 4 000 4 000
Endret eierandel i datterselskap -37 270 -12 082 -49 352
Kjøp / salg av egne aksjer -579 -26 354 -26 933
Omregningsdifferanser funksjonell valuta 11 711 3 694 15 405
Andre endringer ført mot egenkapitalen 899 88 988
Årets resultat 384 466 13 768 398 234
Avsatt utbytte minoriteter -7 906 -7 906
Avsatt utbytte GC Rieber AS -24 703 -24 703
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 -579 433 840 574 2 577 550 738 812 3 779 596

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av totalt antall. Pr. 31.12.2019 eide selskapet 8 277 egne aksjer.