Note 16
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018

Skattekostnaden i konsernet består av:

Skattekostnaden i konsernet består av: Betalbar skatt 14 759 11 227
Skattekostnaden i konsernet består av: Endring utsatt skatt, 22 % (23 %) 21 509 9 216
Skattekostnaden i konsernet består av: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 0 3 971
Skattekostnaden i konsernet består av: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor -80 206
Skattekostnaden i konsernet består av: 1 Skattekostnad 36 187 24 621

Utsatt skatt:

Utsatt skatt: Endring utsatt skatt i resultatet 21 509 13 188
Utsatt skatt: Utsatt skatt på poster ført direkte mot egenkapitalen -1 449 -667
Utsatt skatt: Skatteeffekt av tilgang / avgang datterselskap 3 234 0
Utsatt skatt: 1 Endring utsatt skatt i balansen 23 294 12 520

Betalbar skatt:

Betalbar skatt: Betalbar skatt i skattekostnaden 14 759 11 227
Betalbar skatt: Skatteeffekt av poster ført mot egenkapitalen -355 0
Betalbar skatt: 1 Betalbar skatt i balansen 14 403 11 227

Midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld -4 160 -3 826
Midlertidige forskjeller: Varelager 5 760 3 393
Midlertidige forskjeller: Aksjer og andeler -2 545 -2 952
Midlertidige forskjeller: Driftsmidler -120 787 -156 465
Midlertidige forskjeller: Gevinst - og tapskonto 209 -266
Midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler 0 986
Midlertidige forskjeller: Pensjonsforpliktelse -35 514 -37 214
Midlertidige forskjeller: Finansielle instrumenter -924 -3 813
Midlertidige forskjeller: Netto finansposter rederibeskattede selskaper -4 234 -10 006
Midlertidige forskjeller: Andre forskjeller -16 997 -5 615
Midlertidige forskjeller: Framførbart underskudd -1 156 666 -1 269 431
Midlertidige forskjeller: 1 Sum midlertidige forskjeller -1 335 859 -1 485 208
Midlertidige forskjeller: Forskjeller som ikke inngår i grunnlag utsatt skatt 1 044 623 1 088 089
Midlertidige forskjeller: 1 Grunnlag utsatt skatt -291 236 -397 119
Midlertidige forskjeller: Skattesats 22 % 22 %
Midlertidige forskjeller: 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -64 072 -87 366

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt: 22 % (23 %) av resultat før skatt 95 573 44 435
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av rederibeskatning/utenlandsk beskatning -4 583 10 706
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor -80 206
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt: Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel -41 864 -32 302
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av endret skattesats 23 % til 22 % (2018) 0 3 971
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -198 173
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av permanente forskjeller -12 659 -2 569
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22 % (23 %) av resultat før skatt: 1 Skattekostnad 36 187 24 621

Ikke balanseført utsatt skattefordel i konsernet pr. 31.12.2019 utgjør 229 817, hvorav 15 817 relaterer seg til ordinært beskattede selskap.