Note 15
- Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser

Konsernet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Konsernet har både innskuddsordninger og ytelsesordninger for sine ansatte. Ytelsesordningen er fra 31.12.2016 avviklet for alle landansatte og erstattet av ny innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Konsernet hadde en egen tariffestet pensjonsordning for seilende personell. Denne ble avviklet i 2019.

Konsernet har også førtidspensjonsavtale for mange av de ansatte født i 1962 eller tidligere, og utbetaler 63 % av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Driftspensjonsordningene omfatter 19 personer pr. 31.12.2019, hvorav 10 mottok pensjon i 2019.

I tillegg til de ytelsesbaserte ordningene, er det kostnadsført 6 694 i innskuddspensjon i årets regnskap.

I tillegg til ordinær innskuddspensjon har selskapet etablert en kompensasjonsordning for ansatte som tidligere hadde ytelsesbasert pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert, og årlig tilskudd overføres til verdipapirfond med pantesikring. Tilskuddene til verdipapirfondene er en pantsatt eiendel for selskapet, samt en tilsvarende brutto pensjonsforpliktelse til de ansatte. Det beregnes og avsettes for arbeidsgiveravgift av sum tilskudd og verdiutvikling til verdipapirfondene. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til dette punkt tilsvarer dermed avsatt arbeidsgiveravgift, klassifisert som annen kortsiktig gjeld i balansen. Midlene utbetales til medlemmene ved pensjonering, fratredelse eller død. Denne ordningen omfatter 68 personer ansatt i konsernets selskap.

Årets kostnadsførte innskudd til kompensasjonsordningen utgjør 2 877. Avsatt arbeidsgiveravgift utgjør 2 597.

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2019 2018 Tjeneste -pensjon 2019 2018

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening 333 362 0 199
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 824 750 0 -24
Årets pensjonskostnad Administrasjonskostnader 0 0 0 46
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift 163 157 0 0
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad 1 320 1 268 528 221
Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2019 31.12.2018 Tjeneste- pensjon 31.12.2019 31.12.2018

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 31 125 32 615 0 6 987
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 0 0 0 7 973
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -31 125 -32 615 0 986
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -4 389 -4 599 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / midler -35 514 -37 214 0 986
Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2019 2018 Tjeneste -pensjon 2019 2018

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 24 192 22 852 -4 585 -4 032
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik -902 1 340 4 585 -553
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 23 290 24 192 0 -4 585
Kategori Underkategori isSum Sammensetning av pensjonsmidler 2019 2018

Sammensetning av pensjonsmidler

Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 7 973 9 091
Sammensetning av pensjonsmidler Avkastning på pensjonsmidlene 0 201
Sammensetning av pensjonsmidler Estimatavvik 0 963
Sammensetning av pensjonsmidler Avvikling -7 973 0
Sammensetning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader 0 112
Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsutbetalinger 0 2 170
Sammensetning av pensjonsmidler 1 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 0 7 973
Sammensetning av pensjonsmidler
Sammensetning av pensjonsmidler 100 % Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 3,4 % 2,4 %
Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2019 31.12.2018

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,3 % 2,6 %
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 2,3 % 2,6 %
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,3 % 2,8 %
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,0% 2,5 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering 1,2 % 1,7 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,0% 8,0%
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,0% 0,0%