Note 14
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 265 610 225 010
Markedsaksjer Balanseført verdi 284 324 214 794
Markedsaksjer Markedsverdi 284 324 214 794

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 561 116 417 633
Obligasjoner Balanseført verdi 559 112 414 391
Obligasjoner Markedsverdi 559 112 414 391

Andre finansielle omløpsmidler

Andre finansielle omløpsmidler Anskaffelseskost 13 613 14 782
Andre finansielle omløpsmidler Balanseført verdi 13 944 14 546
Andre finansielle omløpsmidler Markedsverdi 13 944 14 546

Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter er vurdert til børskurs.

Årets totale verdiendring av finansielle instrumenter utgjør 29 342.