Note 12
- Investering i felleskontrollert virksomhet

Konsernet har følgende investeringer i felleskontrollert virksomhet som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum FKV Land Virksomhet Eierandel
Polar Pevek Ltd Kypros Isbryter/taubåt 50 %
OOO Polarus Russland Isbryter/taubåt 50 %
OOO De Kastri Tugs Russland Isbryter/taubåt 50 %
Shipworth Shipping Company Ltd Kypros Mannskapsbåt 50 %
GC Rieber Distribution AS Kristiansund Salgsselskap 50 %

Aggregert finansiell informasjon for de felleskontrollerte virksomhetene (100 %):

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018
1 USD 1000

EIENDELER

EIENDELER Omløpsmidler 34 073 29 582
EIENDELER Anleggsmidler 32 962 36 815

GJELD

GJELD Kortsiktig gjeld 20 036 31 272
GJELD Langsiktig gjeld 5 724 9 465
1 Netto eiendeler (andel egenkapital) 41 275 25 660

RESULTAT

RESULTAT Driftsinntekter 39 206 38 929
RESULTAT Driftskostnader -27 763 -28 382
RESULTAT Netto finansposter -1 170 -1 352
1 Netto resultat før skatt 10 274 9 195
Skattekostnad -434 -611
1 Årsresultat 9 840 8 584
Årsresultat i NOK 1000 86 990 70 130
1 Konsernets andel (50 %) 43 495 35 065

Avstemming mellom aggregert finansiell informasjon vist over, og balanseført verdi av investering i felleskontrollert virksomhet:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018
1 USD 1000
Netto eiendeler 01.01. 35 135 34 252
Periodens resultat 9 840 8 584
Utbytte -3 700 -7 700
1 Netto eiendeler 31.12. 41 275 35 135
Valutakurs på balansedagen 9 9
1,00 NOK 1000
Netto eiendeler 31.12. til balansedagens kurs 362 404 305 272
Eierandel 50% 181 202 152 636
Elimineringer -2 060 -2 813
1 Bokført verdi 179 142 149 822