Note 9
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018

Årets skattekostnad

Årets skattekostnad Resultat før skatt 233 258 13 567
Årets skattekostnad Mottatt utbytte -184 655 -64 890
Årets skattekostnad Permanente forskjeller -3 017 68 198
Årets skattekostnad Endring midlertidige forskjeller 8 627 3 489
Årets skattekostnad Anvendelse av fremførbart underskudd -54 212 -20 365
Årets skattekostnad 1 Årets skattegrunnlag 0 0

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -49 121
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Endring utsatt skatt 22% (23%) 10 029 3 881
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 0 1 231
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster 1 Skattekostnad 9 979 5 233

Midlertidige forskjeller

Midlertidige forskjeller Aksjer -2 545 -2 952
Midlertidige forskjeller Obligasjoner og sertifikater -1 824 -3 813
Midlertidige forskjeller Driftsmidler -3 190 -233
Midlertidige forskjeller Langsiktige fordringer i utenlandsk valuta 0 6 345
Midlertidige forskjeller Andre forskjeller -3 507 -1 270
Midlertidige forskjeller Gevinst - og tapskonto 1 433 1 791
Midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse -10 297 -11 171
Midlertidige forskjeller Framførbart underskudd -57 562 -111 774
Midlertidige forskjeller 1 Grunnlag utsatt skatt -77 492 -123 077
Midlertidige forskjeller
Midlertidige forskjeller Skattesats 22 % 22 %
Midlertidige forskjeller
Midlertidige forskjeller 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -17 048 -27 077

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% (23 %) av resultat før skatt

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% (23 %) av resultat før skatt 22% (23 %) av resultat før skatt 51 317 3 121
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% (23 %) av resultat før skatt Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 0 1 231
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% (23 %) av resultat før skatt Skatteeffekt av mottatt utbytte -40 624 -14 925
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% (23 %) av resultat før skatt Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -49 121
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% (23 %) av resultat før skatt Skatteeffekt av permanente forskjeller -664 15 686
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 22% (23 %) av resultat før skatt 1 Skattekostnad 9 979 5 233

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening.