Note 7
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2019 31.12.2018

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 265 610 225 010
Markedsaksjer Balanseført verdi 284 324 214 794
Markedsaksjer Markedsverdi 284 324 214 794

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 410 812 417 633
Obligasjoner Balanseført verdi 408 890 414 391
Obligasjoner Markedsverdi 408 890 414 391

Andre finasielle instrument

Andre finasielle instrument Anskaffelseskost 13 613 14 782
Andre finasielle instrument Balanseført verdi 13 944 14 546
Andre finasielle instrument Markedsverdi 13 944 14 546

Markedsbaserte aksjer har en anskaffelseskost på 265 610.
Aksjene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 284 324.

 

Obligasjoner og rentefond har en anskaffelseskost på 410 812.
Obligasjonene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 408 890.

 

Andre finansielle instrument har en anskaffelseskost på 13 613.
Andre finansielle instrument er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 13 944. 

Årets totale kostnadsført verdiendring av finansielle instrumenter utgjør 31 351.