Note 3
- Anleggsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Inventar/ driftsløsøre Faste eiendommer Programvare / lisens ervervet Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 10 318 2 058 20 828 33 204
Tilgang i året 0 0 546 546
Avgang til anskaffelseskost 1 450 0 0 1 450
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 8 868 2 058 21 374 32 299
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 8 341 412 6 200 14 953
Akkumulerte avskrivinger på avgang driftsmidler 1 450 0 0 1 450
Årets ordinære avskrivninger 504 82 6 011 6 598
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 7 394 494 12 212 20 100
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 1 473 1 564 9 162 12 199
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 3 - 10 år 25 år 3 - 5 år