Note 22 - Hendelser etter balansedagen

Korona-pandemien som har rammet verden etter årsskiftet, har vi bare begynt å se konsekvensene av. Hele verdensøkonomien blir påvirket, enkelte bransjer har fått inntektsgrunnlaget revet bort over natten og en rekke virksomheter står i fare for å gå konkurs. Oljeprisen og børsen har falt kraftig, og den første store direkte økonomiske konsekvensen for våre datterselskaper er en anslått verdinedgang på markedsbaserte investeringer på NOK 120 mill. i første kvartal 2020.

Selv om våre datterselskaper ikke tilhører de bransjene som er hardest rammet så langt, må vi regne med at også etterspørselen etter deres varer og tjenester vil bli påvirket dersom krisen blir langvarig. Videre må vi være forberedt på sekundære virkninger etter hvert som kunder kan få betalingsproblemer og forsyningssituasjonen kan bli vanskelig. Å tallfeste de totale økonomiske konsekvensene på det nåværende tidspunkt er ikke mulig, men at vi vil se en kraftig negativ påvirkning på resultatene for 2020 er det liten tvil om.

 

På denne bakgrunn gjøres aksjonærene spesielt oppmerksom på at regnskapet med tilhørende noter viser selskapets stilling pr 31.12.19, og at de økonomiske virkningene av økt usikkerhet og tilhørende verdifall som følge av pandemien således ikke er reflektert i årsregnskapet for 2019. Spesielt understrekes at verdivurderinger i balansen er gjort pr 31.12.19, da regnskapsloven ikke tillater avsetninger og nedskrivninger som har sin opprinnelse etter denne dato. Det er mer enn sannsynlig at verdiene i balansen pr. i dag er betraktelig lavere enn det som fremkommer pr 31.12.19.