Note 21
- Transaksjoner med nærstående parter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2019 2018

Driftsinntekter

Driftsinntekter Administrasjonstjenester til datterselskap 43 088 37 162
Driftsinntekter Viderefakturerte kostnader til dattersekskap 224 0
Driftsinntekter 1 Sum driftsinntekter 43 311 37 162

Lønnskostnader

Lønnskostnader 1 Sum personalkostnader 372 354

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader Eiendomskostnader til datterselskap 429 360
Andre driftskostnader Andre driftskostnader til datterselskap 407 280
Andre driftskostnader 1 Sum andre driftskostnader 836 640

Inntekt på investering i datterselskap

Inntekt på investering i datterselskap Aksjeutbytte datterselskap 164 875 48 195
Inntekt på investering i datterselskap Konsernbidrag mottatt 64 481 38 536
Inntekt på investering i datterselskap 1 Sum inntekt på investering i datterselskap 229 356 86 731

Renteinntekter

Renteinntekter Renteinntekter mellomværende datterselskap 1 021 3 805
Renteinntekter Renteinntekter konsernkonto datterselskap 5 115 4 225
Renteinntekter 1 Sum renteinntekter fra konsernselskap 6 135 8 029

Nedskriving av konserninterne finansposter

Nedskriving av konserninterne finansposter 1 Sum nedskriving av konserninterne finansposter 24 981 31 124

Rentekostnader

Rentekostnader 1 Sum rentekostnader konsernkonto datterselskap 5 054 4 315